24.8.1. Oversigt over optjening af fast påregnelige tillæg (natpenge mv. og arbejdsbestemte tillæg) samt frihed for arbejde på ubekvemme tidspunkter under betalt fravær mv.

Det er i alle situationer forudsat, at den ansatte enten ifølge ansættelsesbrev er ansat til tjeneste, der indebærer optjening af de nævnte tillæg/frihedsopsparing, eller regelmæssigt gennem længere tid har oppebåret tillæg/opsparet frihed for sådan tjeneste.

 

Tillæg

Frihedsopsparing

Sygdom

+

+

Barsels- og adoptionsorlov

+

+

Orlov til pasning af alvorligt syge børn under 18 år

-

-

Orlov til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem

-

-

Orlov i forbindelse med barns hospitalsindlæggelse

-

-

Omsorgsdage

Opsparingsdage

+

+

+

+

Barns 1. og 2. sygedag

-

-

Ferie og særlige feriedage

+

-

Militærtjeneste (genindkaldelse)

+

+

Disciplinær suspension (tjenestemænd)

-

-

Efterbetaling af løn ved ophævelse af suspension

+/-

+/-

Midlertidig overførelse til anden tjeneste eller tjenestefritagelse i forbindelse med disciplinærundersøgelse (tjenestemænd)

-

-

Efterbetaling af løn, der er tilbageholdt i forbindelse med anholdelse eller varetægtsfængsling

+

+

 

 

 

Funktion i højere stilling

-

-

Deltagelse i samarbejdsudvalgsmøder

+

+

Omlægning af tjenesten af hensyn til deltagelse i samarbejdsudvalgsmøder

 

 

- Arbejdstidsbestemte tillæg/frihed

+

+

- Arbejdsbestemte tillæg

-

-

Deltagelse i arbejdsmiljøorganisationsarbejde (herunder deltagelse i de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser)

+

+

Tillidsrepræsentantarbejde (når ledelsen lægger beslag på den pågældende)

+

+

Omlægning af tjenesten af hensyn til varetagelsen af tillidsrepræsentanthvervet

 

 

- Arbejdstidsbestemte tillæg/frihed

+

+

- Arbejdsbestemte tillæg

-

-

Afspadsering

-

-

Tjenestefrihed med løn

-

-

Omlægning af arbejdet pga. kursusdeltagelse (vedr. deltagelse i de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser, se dog ovenfor)

-

-

Efterindtægt (tjenestemænd)

+

-

Fratrædelsesgodtgørelse (Ful. § 2 a)

+

-

Efterløn (Ful. § 8)

+

-

Fratrædelsesbeløb ifm. frivillige fratrædelsesordninger

+

-

Fratrædelsesbeløb ifm. åremålsansættelse

-

-

Rådighedsløn (TL § 32)

-

-