32.2.7. Særbestemmelse om kgl. udnævnte tjenestemænd

Efter Grl. § 27, stk. 3, kan de af kongen udnævnte tjenestemænd kun forflyttes uden deres samtykke, når de ikke derved lider tab i de med tjenestemandsstillingen forbundne indtægter, og der gives dem valget mellem sådan forflyttelse og afsked med pension efter de almindelige regler.

Med hensyn til forflyttelsesbegrebet henvises til afsnit 32.2.4.

Retligt set vil kgl. udnævnte tjenestemænd kunne påberåbe sig forflyttelsesgrænsen i henhold til Grl. § 27, stk. 3, uafhængigt af reglerne i TL §§ 12-13. Det må dog antages, at forflyttelsesgrænsen i henhold til Grl. § 27, stk. 3, normalt vil være sammenfaldende med tålegrænsen efter TL §§ 12 og 13.

32.2.7.1. Dommere m.fl.

Om dommere er det i Grl. § 64 fastsat, at de ikke kan forflyttes mod deres ønske uden for de tilfælde, hvor en omordning af domstolene finder sted.

I overensstemmelse hermed er det i TL § 34, stk. 3, fastsat, at omflytningsbestemmelserne i §§ 12-13 ikke gælder for dommere.

Tilsvarende er det i TL § 34, stk. 4, fastsat, at heller ikke andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene er omfattet af omflytningsbestemmelserne i § 12, stk. 2 og 3.