32.1. Indledning

Dette kapitel omhandler såvel tjenestemænd som funktionærer og andre ansatte.

I afsnit 32.2 omtales reglerne om stillingsforandringer for tjenestemænd, herunder omflytning, stillingsnedlæggelser samt det retlige begreb " forflyttelse". Reglerne gælder også for personer uden dansk indfødsret, der ansættes på tilsvarende vilkår som tjenestemænd i henhold til TL § 58 c, jf. kapitel 15. Der er ingen sammenhæng mellem begrebet forflyttelse, som det anvendes i kapitel 22 om flyttegodtgørelse, og det retlige begreb forflyttelse, der anvendes i dette kapitel.

I afsnit 32.3 og afsnit 32.4 er spørgsmålet om stillingsforandringer for funktionærer og andre ansatte omtalt.

Der henvises i øvrigt til  "Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner", "Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger" og "Vejledning om kommunalreformen og personalejura".