32.1. Indledning

Dette kapitel omhandler såvel tjenestemænd som funktionærer og andre ansatte.

afsnit 32.2 omtales reglerne om stillingsforandringer for tjenestemænd, herunder omflytning, stillingsnedlæggelser samt det retlige begreb "forflyttelse". Reglerne gælder også for personer uden dansk indfødsret, der ansættes på tilsvarende vilkår som tjenestemænd i henhold til § 58 c i Lbekg. 511 18/5 2017 om tjenestemænd (TL), jf. PAV kap. 15. Der er ingen sammenhæng mellem begrebet forflyttelse, som det anvendes i PAV kap. 22 om flyttegodtgørelse, og det retlige begreb forflyttelse, der anvendes i dette kapitel.

afsnit 32.3 og afsnit 32.4 er spørgsmålet om stillingsforandringer for funktionærer og andre ansatte omtalt.

Der henvises i øvrigt til Moderniseringsstyrelsens vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner (januar 2018) og vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger (oktober 2022) samt  Personalestyrelsens vejledning om kommunalreformen og personalejura (november 2004).