11.6.2.1. Personligt tillæg

Allerede ansatte, der overgår til nyt lønsystem, er sikret mod lønnedgang i forhold til den samlede faste løn før overgangen.

Hvis den samlede faste løn ved indplacering i basislønnen/lønintervallet, inkl. eventuelle nye tillæg, er lavere end den hidtidige samlede faste løn, ydes et personligt tillæg, der udligner denne forskel.

Den samlede faste løn før overgangen består af skalalønnen og eventuelle varige tillæg, som ikke videreføres i det nye lønsystem, herunder tillæg ydet af lokallønspuljer. Rådigheds- og merarbejdstillæg mv. videreføres og indgår således ikke i den samlede faste løn. Midlertidige tillæg indgår heller ikke i den samlede faste løn, men opretholdes som midlertidige tillæg i den aftalte periode.

Indplaceringen sker på grundlag af den ansattes løn i den sidste måned forud for overgangen og lønnen på det tilsvarende tidspunkt i det nye lønsystem. En eventuel anciennitetsoprykning efter det hidtidige lønsystem den 1. i den efterfølgende måned, dvs. samme dato som overgangen til det nye lønsystem, har således ingen indflydelse på selve indplaceringen. Det har derimod betydning for en eventuel garanti for førstkommende anciennitetsstigning, jf. afsnit 11.6.2.2.

Til ansatte, der er omfattet af et basislønsystem (ekskl. ansatte efter akademikeroverenskomsten mv.), ydes dette tillæg som et varigt lokalt kvalifikationstillæg eller eventuelt som et varigt lokalt funktionstillæg, hvis der er enighed om dette lokalt.

Tillægget skal som minimum udligne lønforskellen i kroner og øre og kan rundes op til nærmeste hele 100 kr.