11.6.2.2. Anciennitetsgaranti

I aftaler med obligatorisk overgang er allerede ansatte desuden sikret et tillæg, der svarer til den førstkommende anciennitetsstigning i det gamle lønforløb. Dette indebærer, at ansatte, der ved overgangen til det nye lønsystem ikke har nået slutlønnen i det hidtidige lønforløb, sikres et varigt personligt tillæg eller en tillægsforhøjelse, der svarer til værdien af den førstkommende anciennitetsstigning i det gamle lønsystem. Tillægget/tillægsforhøjelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor anciennitetsoprykningen ville være sket efter det hidtidige lønsystem.

Tillægget/tillægsforhøjelsen ydes dog kun, i det omfang der ikke i forbindelse med overgangen til det nye lønsystem eller senere er aftalt en samlet løn, der er højere end hidtidig løn inkl. førstkommende anciennitetsstigning.

Tillægget ydes som et varigt lokalt kvalifikationstillæg eller eventuelt som et varigt, lokalt funktionstillæg, hvis der er enighed om dette lokalt.

Anciennitetstillægget og de tillæg, der er nævnt i afsnit 11.6.2.1, bortfalder, hvis den ansatte skifter stilling efter ansøgning. Den ansatte behandles dermed som enhver anden nyansat. Hvis den ansatte derimod uansøgt flyttes mellem to institutioner, bevares tillæggene.