20.6.2. Betalingsgrundlag

Hvor vandmåler er opsat, sker betaling efter det målte forbrug. I betalingen kan indgå faste bidrag.

I andre tilfælde fastsættes betalingen efter det skønnede forbrug eller andet betalingsgrundlag, hvorefter institutionen betaler for forsyning af vand til vedkommende boligenhed.

Betalingen omfatter lovhjemlede bidrag og afgifter i forbindelse med levering af vand og afledning af spildevand.