20.2. Tjenestejord

20.2.1. Definition

Ved tjenestejord forstås et stykke jord, som er knyttet til en tjenestebolig, og som udnyttes - eller kan udnyttes - erhvervsmæssigt, eventuelt ved bortforpagtning. Almindelige havearealer betragtes således ikke som tjenestejord.

20.2.2. Regelgrundlag

Generelle bestemmelser om fradrag i tjenestemænds løn for brugen af tjenestejord findes i L 154 7/6 1958 om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd (LPL), § 37, jf. vedtagne forslag til lov om lønninger og pensioner mv. til statens tjenestemænd.

Den enkelte minister skal udfærdige nærmere regler for brugen og overdragelsen af eventuel tjenestejord, jf. L 154 7/6 1958 om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd (LPL), § 37, stk. 3, jf. vedtagne forslag til lov om lønninger og pensioner mv. til statens tjenestemænd.

20.2.3. Betalingsgrundlag

20.2.3.1. Jordens nettoudbytte

For brugen af tjenestejord foretages et årligt fradrag i tjenestemandens løn. Dette fradrag fastsættes i det enkelte tilfælde for en 5-års-periode under hensyntagen til jordstykkets størrelse, beskaffenhed, beliggenhed mv., og således at det svarer til brugerens omtrentlige nettoudbytte ved en forsvarlig udnyttelse af jorden.

20.2.3.2. Grundforbedringer

Ved grundforbedringer for statens regning vil der kunne foretages ny vurdering uden for de sædvanlige 5-års-terminer.

Godkendte - og af arbejdsgiveren kontrollerede - grundforbedringer, som foretages af tjenestemanden for egen regning, kan - i tilfælde af jordens afgivelse inden for et åremål, der er fastsat af arbejdsgiveren, dog højst 15 år - betinge en forholdsmæssig godtgørelse af de afholdte udgifter til forbedringer. En eventuel efterfølger skal afdrage det beløb, som staten har udlagt, samt forrente den til enhver tid resterende del af udgiften med 5 pct. p.a.

20.2.3.3. Skatter og afgifter mv.

Alle udgifter til skatter, afgifter mv. for det pågældende stykke jord afholdes af brugeren.