16.4.1. Regelgrundlag og beregning

Til personale i statens tjeneste udbetales der ved 25, 40 og 50 års jubilæum gratiale mv. i overensstemmelse med reglerne i Fmst. cirk. 15/4 2011 om jubilæumsgratiale til ansatte i staten.

16.4.1.1. Statsansat personale

Cirkulæret omfatter alle statsansatte. Tildeling af jubilæumsgratiale mv. er således betinget af, at der foreligger et ansættelsesforhold, mens ansættelsesformen er uden betydning.

Cirkulæret omfatter ikke ansatte i folkekirken eller ved selvejende institutioner. For disse områder kan der gælde særskilte regler, som er fastsat af vedkommende ministerium.

Statsansatte i Grønland følger regler svarende til dem, der gælder for statens øvrige ansatte, jf. Fmst. cirk. 23/5 2011 om Jubilæumsgratiale til ansatte i statens tjeneste i Grønland.

16.4.1.2. Anciennitetsberegning

Ansættelsesmyndigheden kan vælge, om jubilæumsancienniteten skal opgøres pr. påbegyndt måned eller i dage, jf. § 5 i Fmst. cirk. 15/4 2011 om jubilæumsgratiale til ansatte i staten.

Jubilæumsancienniteten regnes fra den første ansættelse i den danske stat, inkl. eventuel ansættelse på prøve eller aspiranttjeneste.

Beskæftigelsesperioder som statsansat i Grønland medregnes.

Til ansættelse i den danske stats tjeneste regnes ansættelse i samtlige statsinstitutioner og
-virksomheder. Endvidere medregnes beskæftigelse i folkeskolen forud for 1. april 1993 og beskæftigelse i folkekirken.

Ansættelse ved selvejende institutioner medregnes i jubilæumsancienniteten, i det omfang ansættelsen ligger i perioden fra 1. april 2011 og fremefter. Det er endvidere en forudsætning, at medarbejderen under ansættelsen ved den selvejende institution har været omfattet af løn- og ansættelsesvilkår, der er aftalt, fastsat eller godkendt af Finansministeriet.

Beskæftigelsesperioder i eksempelvis (amts)kommuner, regioner eller Danmarks Radio medregnes ikke.

Finansministeriet (nu Medarbejder- og Kompetencestyrelsen) har dog i tilfælde, hvor der er sket ressortomlægninger fra (amts)kommuner til staten, tiltrådt, at medarbejdere, der i denne anledning blev overført til statslig ansættelse, medtog jubilæumsanciennitet optjent under den (amts)kommunale ansættelse.

Tilsvarende er det fastsat, at ansatte, der i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen overgik til ansættelse ved statslige myndigheder, medtager optjent jubilæumsanciennitet.

Hvis den ansatte har haft flere statslige ansættelsesforhold, eller ansættelsen har været afbrudt, sammenlægges de forskellige beskæftigelsesperioder.

Ansættelse i Folketinget, i Rigsrevisionen og hos Folketingets Ombudsmand indgår ikke i den statslige jubilæumsanciennitet.

Heller ikke ansættelse i statslige aktieselskaber kan medregnes i jubilæumsancienniteten, uanset størrelsen af den statslige ejerandel.

Adgangen til at få jubilæumsgratiale mv. omfatter også deltidsansatte, og anciennitetsoptjeningen er uafhængig af beskæftigelsesgraden.

Perioder, hvor en ansat har tjenestefrihed uden løn, medregnes i jubilæumsancienniteten, hvis den pågældende har været ansat i en anden statsinstitution, eller hvis tjenestefriheden medregnes i lønancienniteten. Se PAV kap. 26 om medregning af tjenestefrihed i lønancienniteten.

Fravær fra statstjenesten på grund af militær eller civil værnepligt medregnes i jubilæumsancienniteten, hvis fraværet medregnes i lønancienniteten.

For kontraktansatte (frivillig tjeneste) i forsvaret gælder, at tjenestetiden fuldt ud medregnes i jubilæumsancienniteten.

Perioder, hvor medarbejderen modtager rådighedsløn eller ventepenge, medregnes i jubilæumsancienniteten, hvis der i umiddelbar forlængelse af perioden sker genansættelse i staten.

16.4.1.3. Jubilæumsberegner

På Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside findes en jubilæumsberegner, som kan lette HR-funktionernes behandling af jubilæumssager.

I tilknytning til jubilæumsberegneren findes en vejledning samt en række spørgsmål og svar om reglerne for jubilæumsgratiale.

Jubilæumsberegneren kan kun anvendes, hvis følgende forudsætninger er opfyldt i den enkelte beregning:

a. Der regnes jubilæumsanciennitet i dage.

b. Jubilæumsanciennitet optjent indtil 1. april 1989 opgøres efter de før dette tidspunkt gældende regler. Det indebærer, at ansættelsesperioder, der ligger før den 1. april 1989, ikke medregnes i jubilæumsancienniteten, hvis beskæftigelsesgraden udgjorde under 1/4.

Jubilæumsberegneren kan ikke anvendes, hvis der regnes jubilæumsanciennitet pr. påbegyndt måned og/eller hvis ansættelsesperioder forud for 1. april 1989 medregnes uanset beskæftigelsesgrad.

Jubilæet vil typisk blive markeret den første dag efter udløbet af 25-, 40- eller 50-årsperioden, men retten til jubilæumsgratialet opnås principielt den sidste dag i den relevante periode. En medarbejder, der er ansat den 1. august 2000 og som fratræder med udgangen af juli 2025, vil således være berettiget til 25-års-jubilæumsgratiale.