16.4.1.2. Anciennitetsberegning

Ansættelsesmyndigheden kan vælge, om jubilæumsancienniteten skal opgøres pr. påbegyndt måned eller i dage, jf. Fmst. cirk. 15/4 2011 , § 5.

Jubilæumsancienniteten regnes fra den første ansættelse i den danske stat, inkl. eventuel ansættelse på prøve eller aspiranttjeneste.

Beskæftigelsesperioder som statsansat i Grønland medregnes.

Til ansættelse i den danske stats tjeneste regnes ansættelse i samtlige statsinstitutioner og
-virksomheder. Endvidere medregnes beskæftigelse i folkeskolen forud for 1. april 1993 og beskæftigelse i folkekirken.

Ansættelse ved selvejende institutioner medregnes i jubilæumsancienniteten, i det omfang ansættelsen ligger i perioden fra 1. april 2011 og fremefter. Det er endvidere en forudsætning, at medarbejderen under ansættelsen ved den selvejende institution har været omfattet af løn- og ansættelsesvilkår, der er aftalt, fastsat eller godkendt af Finansministeriet.

Beskæftigelsesperioder i eksempelvis (amts)kommuner, regioner eller Danmarks Radio medregnes ikke.

Finansministeriet har dog i tilfælde, hvor der er sket ressortomlægninger fra (amts)kommuner til staten, tiltrådt, at medarbejdere, der i denne anledning blev overført til statslig ansættelse, medtog jubilæumsanciennitet optjent under den (amts)kommunale ansættelse.

Tilsvarende er det fastsat, at ansatte, der i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen overgik til ansættelse ved statslige myndigheder, medtager optjent jubilæumsanciennitet.

Hvis den ansatte har haft flere statslige ansættelsesforhold , eller ansættelsen har været afbrudt, sammenlægges de forskellige beskæftigelsesperioder.

Ansættelse i Folketinget, i Rigsrevisionen og hos Folketingets Ombudsmand indgår ikke i den statslige jubilæumsanciennitet.

Heller ikke ansættelse i statslige aktieselskaber kan medregnes i jubilæumsancienniteten, uanset størrelsen af den statslige ejerandel.

Adgangen til at få jubilæumsgratiale mv. omfatter også deltidsansatte, og anciennitetsoptjeningen er uafhængig af beskæftigelsesgraden .

Perioder, hvor en ansat har tjenestefrihed uden løn, medregnes i jubilæumsancienniteten, hvis den pågældende har været ansat i en anden statsinstitution, eller hvis tjenestefriheden medregnes i lønancienniteten. Se kapitel 26 om medregning af tjenestefrihed i lønancienniteten.

Fravær fra statstjenesten på grund af militær eller civil værnepligt medregnes i jubilæumsancienniteten, hvis fraværet medregnes i lønancienniteten.

For kontraktansatte (frivillig tjeneste) i forsvaret gælder, at tjenestetiden fuldt ud medregnes i jubilæumsancienniteten.

Perioder, hvor medarbejderen modtager rådighedsløn eller ventepenge, medregnes i jubilæumsancienniteten, hvis der i umiddelbar forlængelse af perioden sker genansættelse i staten.