8.3.1. Uddannelsescirkulæret fra 1971

Ud over de ovenfor nævnte regelsæt gælder Ministeriet for Statens Lønnings- og Pensionsvæsens cirk. skriv. 23/6 1971 om deltagelse i uddannelseskurser for det i staten og folkekirken ansatte personale (uddannelsescirkulæret). Cirkulæreskrivelsen giver en særlig mulighed for at give tjenestefrihed til og afholde udgifter i forbindelse med kurser, hvori der også indgår forhold af organisationsmæssig art.

Efter uddannelsescirkulæret bør ansættelsesmyndighederne - medmindre vægtige tjenstlige hensyn taler imod - imødekomme ansøgninger om tjenestefrihed med løn til de såkaldte blandede kurser, dvs. kurser, der ud over egentlig uddannelse også omfatter forhold af rent organisationsmæssig art, specielt når det drejer sig om tillidsrepræsentanter og ansøgningen kommer fra den forhandlingsberettigede organisation.

Udgangspunktet er derfor, at ansøgninger af denne karakter bør behandles med velvilje. Det udelukker dog ikke, at ansættelsesmyndigheden foretager en konkret vurdering af de enkelte ansøgninger - herunder en vurdering af, om det egentlige uddannelsesmæssige indhold har et rimeligt omfang, også set i forhold til kursets samlede tidsmæssige udstrækning, samt en vurdering af relevansen af kursusindholdet for den specifikke deltager (har den pågældende fx allerede været på andre kurser med tilsvarende fagligt indhold).