12.3.2.5. Retspraksis

Ydelse af lokallønstillæg falder uden for forvaltningslovens afgørelsesbegreb, jf. UfR 2005.2111 H. Da grundlaget for fordeling af lokallønsmidler er af aftaleretlig karakter, er en arbejdsgivers beslutninger i forbindelse med indgåelse af lokallønsaftaler ikke afgørelser i forvaltningslovens forstand. Der er derfor ikke krav om partshøring og begrundelse.

Opmærksomheden henledes tillige på § 10, stk. 2, i Lbekg. 1002 24/8 2017 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærloven). Ifølge UfR 1997.1508 H indebærer denne bestemmelse, at arbejdsgiveren er forpligtet til efter anmodning at forhandle sin indstilling til ydelse af lokalløn med en organisation, som den ansatte er medlem af, selvom organisationen ikke er part i den overenskomst eller aftale, som den ansatte er omfattet af. Lokallønsaftalen indgås imidlertid med den forhandlingsberettigede organisation.