27.3.1. Akademikere

Akademikeroverenskomsten indeholder bestemmelser om funktion i chefstillinger, der er klassificeret som tjenestemandsstillinger i lønramme 36 og derover.

Ved OK18 er det aftalt, at der indføres en ny stillingskategori i akademikeroverenskomsten for chefkonsulenter med personaleledelse.

Fastsættelse af tillæg (funktionsvederlag) for den pågældende chefstilling sker efter forhandlingsreglerne i cheflønsaftalen. Hvis der ikke indgås aftale om tillæggets størrelse, fastsættes tillægget (funktionsvederlaget) som forskellen mellem den lønrammeløn, den pågældende ville opnå ved udnævnelse i chefstillingen, og lønnen i den overenskomstansattes egen stilling (inkl. eventuelle tillæg).

I tilfælde af funktion i overenskomststillinger på lønramme 35-niveau og derover, der ikke er klassificeret som tjenestemandsstillinger, skal vedkommende ministerium/styrelse i hvert enkelt tilfælde forhandle med den forhandlingsberettigede organisation om funktionsvederlagets størrelse.

Overenskomsten indeholder ligeledes bestemmelser om funktion i chefstillinger omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Fastsættelse af tillæg (funktionsvederlag) sker efter forhandlingsreglerne i rammeaftalen. Hvis der ikke indgås aftale om tillæggets størrelse, fastsættes tillægget (funktionsvederlaget) som forskellen mellem grundlønnen i den højere chefstilling og lønnen i den overenskomstansattes egen stilling (inkl. eventuelle tillæg).

I øvrigt følges funktionsaftalens regler vedrørende karenstid og bortfald af funktionsvederlaget under fravær i funktionsperioden.

Der kan lokalt indgås aftale om at fravige karensbestemmelserne mv.