22.2.2. Størrelse

Hjemflytningstillægget udgør højst de beløb, der fremgår af aftalens § 2.

Hjemflytningstillægget udbetales med 1/36 af de i aftalens § 2 anførte beløb for hver måned, den ansatte har været udsendt.

Der kan ikke udbetales mere end de i aftalens § 2 anførte beløb, selvom udsendelsen har varet mere end 36 måneder.

Hvis hjemkaldelsen sker før udløbet af den på forhånd fastlagte periode af årsager, der ikke kan tilregnes den ansatte, beregnes hjemflytningstillægget på grundlag af den oprindeligt fastlagte udsendelsesperiode.

Hvis hjemkaldelsen sker af grunde, der kan tilregnes den ansatte, afgør vedkommende minister, om og i hvilket omfang der ydes hjemflytningstillæg.

Hjemkaldelse i utide, der er begrundet i afsked på grund af alder eller afsked som følge af overgang til ansættelse i anden stilling i staten, betragtes som hjemkaldelse af utilregnelige årsager, selv om afskeden er ansøgt.

I de tilfælde, hvor ægteskabelig status er af betydning for størrelsen af hjemflytningstillægget, sidestilles par, der har levet sammen i mindst 1 år, med ægtefæller. Samlivet kan kræves dokumenteret ved attest fra folkeregistret eller på anden måde.

Efter praksis ydes der ikke hjemflytningstillæg, hvis den ansatte inden hjemkaldelsesdatoen har fået meddelelse om, at pågældende inden for tre måneder efter denne dato skal tiltræde en ny post.