4.7.4. Afgørelse/sanktioner

Staten og centralorganisationerne kan af Tjenestemandsretten - alt efter de nedlagte påstande - ikendes bod for overtrædelse af en aftale eller bestemmelser, der træder i stedet herfor. Boden tilfalder den, der har anlagt sagen. Bod, der skal betales af staten, udredes af vedkommende ministerium.

Parterne kan under sagens behandling ved retten indgå et indenretligt forlig, der kan fuldbyrdes efter retsplejelovens regler.

Tjenestemandsrettens afgørelser er bindende og kan ikke indbringes for anden retsinstans.