4.6.6. Organisationsansvar

Organisationsansvar kan fx foreligge, hvis

  • arbejdet standses på opfordring af organisationen eller personer, der repræsenterer denne,
  • organisationen støtter en arbejdsstandsning økonomisk eller på anden måde,
  • et flertal af organisationens medlemmer deltager i arbejdsstandsningen,
  • organisationen ikke med alle rimelige midler har søgt at hindre arbejdsstandsningen eller bringe den til ophør.

Tillidsrepræsentanten betragtes som organisationens repræsentant på arbejdspladsen. Derfor påhviler der den pågældende et særligt ansvar for at hindre en arbejdsstandsning og/eller bringe den til ophør. Det er dog ikke i sig selv ansvarspådragende for organisationen, at en tillidsrepræsentant deltager i en overenskomststridig strejke.

 

4.6.6.1. Bod

En organisation kan ikendes en bod, hvis den har gjort sig skyldig i et overenskomststridigt forhold. Boden tilfalder Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.