20.3. Tjeneste- og lejeboliger

Som tjeneste- eller lejebolig betragtes en af arbejdsgiveren ejet eller lejet bolig, der stilles til rådighed for en ansat som led i et ansættelsesforhold.

Oprettelse og nedlæggelse af tjeneste- og lejeboliger kræver ikke særlig bevillingsmæssig hjemmel.

Tjeneste- og lejeboliger reguleres af §§ 14 og 15 i Lbekg. 511 18/05 2017 af lov om tjenestemænd (Tjenestemandsloven).

Betalingen for tjeneste- og lejeboliger fastsættes efter reglerne i Fmst. cirk. 22/3 1989 om tjeneste- og lejeboliger, som ændret ved Fmst. cirk. af 22/12 1999 om ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboligerFmst. cirk. af 27/2 2004 om ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger og Fmst. cirk. af 31/5 2006 om ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger.

Statens tjeneste- og lejeboliger er ikke omfattet af lejeloven, jf. § 2, stk. 2, i L 341 22/03 2022 lov om leje.

Hvis statslige boliger udlejes uden sammenhæng med et ansættelsesforhold, kan udlejningen ikke ske på de vilkår, der er fastsat for tjeneste- og lejeboliger.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har ikke fastsat generelle regler om friboliger.

20.3.1. Tjenesteboliger

20.3.1.1. Begreb

En tjenestebolig er karakteriseret ved, at den ansatte har pligt til at bo i boligen, så længe pågældende er ansat i stillingen (beboelsespligt), og pligt til at flytte fra boligen, når tjenesten ophører, eller hvis den pågældende forflyttes (fraflytningspligt). Beboelses- og fraflytningspligten skal fremgå af følgeskrivelsen til ansættelsesbrevet.

20.3.1.2. Tildeling

Forudsætningen for at tildele en ansat en tjenestebolig er, at det af hensyn til tjenestens udførelse skønnes nødvendigt, at den ansatte uden for den egentlige arbejdstid udfører arbejde på eller ved tjenestestedet. Det vil fx være tilfældet, hvor den ansatte skal føre effektivt tilsyn med den virksomhed, han leder eller overvåger. 

20.3.1.3. Boligbidrag

Fremgangsmåden ved fastsættelse af den ansattes bidrag for anvendelse af en tjenestebolig fremgår af Fmst. cirk. 22/3 1989 om tjeneste- og lejeboliger.

20.3.2. Lejeboliger

20.3.2.1. Begreb

En lejebolig er karakteriseret ved, at den ansatte ikke har beboelsespligt, men har pligt til at flytte ud af boligen, når ansættelsesforholdet ophører, eller hvis pågældende forflyttes (fraflytningspligt).

20.3.2.2. Tildeling

Tildeling af en lejebolig er et tilbud til den ansatte. Det er derfor forudsat, at der indgås aftale om lejeforholdet med den ansatte. I aftalen optages også eventuelle særlige vilkår for benyttelsen af boligen.

20.3.3. Vurderingsleje

Boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger skal fastsættes efter vurdering. Boligbidrag, der er fastsat før 1/4 1989 på et andet grundlag, skal fastsættes efter vurdering senest i forbindelse med brugerskifte. I øvrigt kan såvel brugeren som vedkommende institution anmode om vurdering, når

  • det fastsatte boligbidrag i væsentlig grad skønnes at afvige fra lejen for tilsvarende boliger på stedet,
  • det fastsatte boligbidrag ikke skønnes at stå i rimeligt forhold til boligens kvalitet eller
  • arbejdsgiveren har foretaget forbedringer af boligen.

20.3.3.1. Vurderingsforretning

Vurderingen skal foretages af en repræsentant udpeget af det ministerium eller den institution, hvorunder boligen hører, en repræsentant udpeget af den pågældende forhandlingsberettigede organisation samt en særligt sagkyndig med kendskab til lejeniveauet på det private boligmarked. Den særligt sagkyndige udpeges af stiftamtmanden i det stift, hvor boligen ligger. Stiftskontoret kan give oplysning om, hvem der er sagkyndig. Oplysninger om stiftskontorerne findes i Lbekg. 95 af 29/01 2020 om folkekirkens økonomi.

20.3.3.2. Vurderingsleje

Vurderingen skal sigte på at fastsætte boligbidraget således, at det er i overensstemmelse med boligens reelle lejeværdi under hensyn til lejeniveauet for tilsvarende boliger på det private boligmarked det pågældende sted.

20.3.3.3. Fastsættelse af boligbidrag

Vurderingsmændene afgiver en begrundet indstilling om boligens lejeværdi til institutionen, der på grundlag heraf fastsætter boligbidraget. Folketingets Ombudsmand har udtalt i FOB 2008, side 165, at da boligbidraget i en tjenestebolig fastsættes ensidigt af ansættelsesmyndigheden, er der tale om en afgørelse i forvaltningsretlig forstand. Forvaltningslovens regler om bl.a. partshøring skal derfor iagttages, jf. nærmere herom PAV kap. 9.

Ved den endelige fastsættelse af boligbidraget skal der tages hensyn til pligten til at bebo og fraflytte en tjenestebolig og fraflytningspligten ved lejeboliger. For tjenesteboliger fastsættes boligbidraget således til 70 pct. af lejeværdien efter vurdering. Boligbidrag for tjenesteboliger kan ikke overstige 15 pct. af tjenestemandens skalaløn, som i denne sammenhæng defineres som den løn for fuldtidsansættelse, der fremgår af tabel 1.1.1.1 i Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt. For ansatte på nye lønsystemer kan boligbidraget højst udgøre 17 pct. af basislønnen, jf. Fmst. cirk. 31/5 2006 om ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger. For lejeboliger fastsættes boligbidraget til 90 pct. af lejeværdien efter vurdering.

20.3.3.4. Ændring af boligbidraget

Forhøjelse af boligbidraget gennemføres med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Tidspunkt for første årlige regulering efter forhøjelsens gennemførelse er omtalt i afsnit 20.3.4. Nedsættelse gennemføres med tilbagevirkende kraft fra anmodningen om vurdering. Reguleringen sker i forbindelse med førstkommende lønudbetaling, efter at institutionen har fået meddelelse om vurderingen.

20.3.4. Regulering af boligbidrag

20.3.4.1. Reguleringsprincip

Boligbidrag reguleres årligt pr. 1. august efter Danmarks Statistiks oplysninger om den procentvise stigning i huslejen fra januar i det foregående år til januar i reguleringsåret. Reguleringen pr. 1. august 2022 fremgår af Skm. cirk. 27/4 2022 om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger pr. 1. august 2022.

20.3.4.2. Varsling

Det påhviler arbejdsgiveren at give de enkelte boligindehavere meddelelse om boligbidragsreguleringen med 3 måneders varsel, dvs. senest med udgangen af april måned.

20.3.4.3. Udsat regulering

Boligbidrag, der er fastsat ved vurdering, kan tidligst reguleres 1 år efter vurderingen - der i denne sammenhæng forstås som det tidspunkt, fra hvilket det ændrede boligbidrag får virkning - og kun til den fastsatte reguleringstermin, dvs. 1. august. Der kan således forløbe op til 23 måneder fra virkningstidspunktet for det ændrede boligbidrag til den første årlige regulering.

20.3.5. Brug og vedligeholdelse

Udgifterne til den indre og ydre vedligeholdelse af tjeneste- og lejeboliger betales som hovedregel af den enkelte arbejdsgiver.

Arbejdsgiveren skal som hidtil føre en særlig vedligeholdelseskonto for den indre og ydre vedligeholdelse af lejeboliger. I en lejebolig kan den ansatte kræve indvendig vedligeholdelse, indtil de udgifter, arbejdsgiveren har afholdt hertil, overstiger 10 pct. af boligbidragene i perioden fra 1. april 1966 til dato.

Hvis den ansatte ønsker foretaget indvendig vedligeholdelse herudover, men arbejdsgiveren skønner, at disse udgifter ikke er nødvendige, må den ansatte selv afholde udgifter hertil.

Tilsvarende gælder ikke for tjenesteboliger, hvor det er arbejdsgiveren, der afgør, hvornår der skal foretages vedligeholdelse.

Brugeren varetager det daglige tilsyn med boligen.

20.3.6. Inddragelse

Hvis en tjenestebolig inddrages, eller boligforholdet bringes til ophør, skal den ansatte have 6 måneders varsel til den 1. i en måned, medmindre anden passende tjenestebolig stilles til rådighed.

Hvis arbejdsgiveren bringer boligforholdet til ophør, og den ansatte derved får forøgede boligudgifter, kan det aftales med den pågældende centralorganisation, at den ansatte får et midlertidigt, personligt tillæg i en periode af 3 år. Tillægget udgør maksimalt 43 pct. af boligbidraget før fraflytning.

Aftaler om brug af lejeboliger kan opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i en måned, medmindre andet er aftalt.

Ansatte, der flytter fra en tjeneste- eller lejebolig, kan under visse betingelser modtage flyttegodtgørelse, jf. PAV kap. 22.