36.6.2. Tvungen modregning

Hvis der ikke kan opnås en aftale om tilbagebetaling, vil kravet eventuelt kunne gennemføres ved tvungen modregning i fremtidig indkomst efter de almindelige regler om modregning.

Der kan dog ikke ske modregning i krav på feriegodtgørelse, medmindre betingelserne i § 29 i Lbekg. 230 12/02 2021 om ferie (ferieloven)  er opfyldt. Dette kan fx være tilfældet, hvis lønmodtageren har gjort sig skyldig i ulovlig udeblivelse. For tjenestemænds vedkommende fremgår det direkte af Skm. cirk. 05/11 2021 om suspension mv. og ulovlig udeblivelse, at der i tilfælde af suspension og ulovlig udeblivelse om nødvendigt kan foretages lønfradrag i feriegodtgørelse eller særlig feriegodtgørelse samt i kontant godtgørelse for særlige feriedage.

For modregning i løn ved arbejdsgivers tab af sygedagpengerefusion henvises til PAV kap. 24.

Tvungen modregning bør aldrig finde sted, før ansættelsesmyndigheden har vurderet, om betingelserne for at kræve tilbagebetaling og for modregning er opfyldt.

Også tvungen modregning bør ske afdragsvis, hvis der er tale om større beløb, og det er almindeligt antaget, at der ikke må tilbageholdes så stor en del af indkomsten, at det bliver umuligt for modtageren at opretholde en rimelig levestandard.

Ved opkrævning og inddrivelse af tilbagebetalingskrav finder Lbekg. 6 7/1 2022 om inddrivelse af gæld til det offentlige (Gældsinddrivelsesloven) anvendelse. Det indebærer bl.a., at tilbagebetalingskrav under visse betingelser kan inddrives ved udpantning.