36.5.3. Nye aftaler og overenskomster mv.

De nye lønninger antages først at forfalde, når der har været den nødvendige tid til lønberegning mv. Da forfaldsdagen ikke kan anses for at være fastsat i forvejen, skal der efter rentelovens § 3, stk. 2, først betales morarente, når der er gået 30 dage efter den dag, hvor der blev afsendt eller fremsat anmodning om betaling.

Medmindre det direkte er aftalt, skal der altså hverken betales rente fra tidspunktet for aftalens indgåelse eller fra ikrafttrædelsestidspunktet.

Hvis modtageren har krav på efterbetaling som følge af, at ansættelsesmyndigheden har truffet en afgørelse om fx tillæggelse af forhøjet lønanciennitet, er kravet ikke forfaldet, før afgørelsen er truffet. Eventuel rente betales efter rentelovens § 3, stk. 2, fordi forfaldsdagen ikke kan anses for at være fastsat i forvejen.