11.7.4. Gennemførelsen af forhandlingerne

Forslag til lønændringer kan fremsættes af såvel ledelsen som tillidsrepræsentanten. Ansatte, der er omfattet af individuel lønforhandling, jf. afsnit 11.7.2, og konsulenter kan selv fremsætte forslag til lønændringer. Forhandlinger skal finde sted mindst en gang om året, hvis en af parterne ønsker det. Lønændringer kan i øvrigt aftales løbende.

Der er ikke fra centralt hold fastsat frister for, hvornår forhandlingerne skal påbegyndes, efter at en af parterne har bedt om en forhandling. Det er dog hensigtsmæssigt for en god lokal proces, at parterne snarest muligt efter anmodningen aftaler et tidspunkt for det første møde i forhandlingerne.

Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant, foregår forhandlingerne mellem ledelsen og (lokalafdelingen af) den forhandlingsberettigede organisation, se afsnit 11.7.1.

Hvis medarbejderne ønsker en forhandling, vil det være tillidsrepræsentanten eller (lokalafdelingen af) den faglige organisation, der skal rette henvendelse til ledelsen på arbejdspladsen.

Da det af ressourcehensyn kan være praktisk, at lønforhandlingerne sker samlet, kan det, hvis der ikke er en tillidsrepræsentant, være i ledelsens interesse at oplyse lokalafdelingen om, hvornår forhandlingerne finder sted.

I forbindelse med de årlige lønforhandlinger skal tillidsrepræsentanten have mulighed for at få relevante lønoplysninger for de personer, som den pågældende repræsenterer, herunder en liste over de ansatte. Såfremt der ikke er en tillidsrepræsentant, skal (central)organisationen have mulighed for at få lønoplysningerne. Relevante lønoplysningerne kan bl.a. være oplysninger om medarbejderens navn, arbejdssted, stillingsbetegnelse, ansættelsestidspunkt, lønindplacering samt centralt og lokalt aftalte tillæg. Udlevering af lønoplysninger vil blive reguleret i rammeaftalen om nye lønsystemer og akademikeroverenskomsten.

Der er en pligt til at udlevere relevante lønoplysninger til tillidsrepræsentanten efter dennes anmodning herom, og udlevering af lønoplysningerne er dermed i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.

Lønoplysninger skal udleveres til tillidsrepræsentanten i forbindelse med de årlige lønforhandlinger. Der er ikke fastsat en frist herfor. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen anbefaler, at lønoplysningerne udleveres i tilpas god tid til at kunne indgå i tillidsrepræsentantens forberedelse af de årlige lønforhandlinger.

Der gælder ikke formkrav for, hvorledes lønoplysninger konkret udleveres til tillidsrepræsentanten.

Tillidsrepræsentanten har ret til at få udleveret lønoplysninger om den medarbejdergruppe, som vedkommende repræsenterer. En definition af en medarbejdergruppe fremgår af bemærkningerne til § 2 i Skm. cirk. 8/12 2021 om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Der gælder ikke formkrav for, hvorledes lønoplysninger konkret udleveres til tillidsrepræsentanten.

Tillidsrepræsentanten har ret til at få udleveret lønoplysninger om den medarbejdergruppe, som vedkommende repræsenterer. En definition af en medarbejdergruppe fremgår af bemærkningerne til § 2 i aftalen for tillidsrepræsentanter i staten mv. 

Hvis der ved en lokal forhandling ikke kan opnås enighed om lønændringer, kan forhandlingerne, hvis en af parterne anmoder herom, videreføres i det lokale regi, men med deltagelse af repræsentanter fra henholdsvis ministeriet (departementet) og vedkommende (central)organisation. Forhandlingen afholdes inden for en frist af 1 måned efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen, medmindre andet aftales.

Bliver parterne ikke enige ved denne forhandling, kan forhandlingerne videreføres mellem organisationsaftalens/aftalens parter, hvis en af parterne anmoder om det. Hvis parterne heller ikke her kan blive enige, kan sagen ikke videreføres. Der kan ikke udbetales tillæg, før der er enighed om tillægget, herunder dettes størrelse.

Ved nyansættelser behøver ansættelsen ikke at afvente, at forhandlingerne mellem leder og tillidsrepræsentant er afsluttet. Dette forudsætter imidlertid, at ansøgeren er indforstået med at blive ansat på basislønnen, inkl. de eventuelle til stillingen knyttede forhåndsaftalte centrale, decentrale eller lokale tillæg, men uden individuelle lokale tillæg. Ellers skal ansættelsen afvente, at lønforhandlingerne er afsluttet.

Brud på lokale aftaler og fortolkning af disse aftaler behandles efter de sædvanlige fagretlige regler.