12.2.3.2. Stillingsbeskrivelse

Såvel klassificering som omklassificering bør ske på grundlag af en stillingsbeskrivelse, hvoraf de funktionsmæssige og personlige forhold, der tillægges betydning for lønfastsættelsen/lønændringen, klart fremgår.

Der er ikke faste regler for udarbejdelse af stillingsbeskrivelser. Indholdet afhænger bl.a. af, hvilken personalekategori der er tale om.

Følgende faktorer bør dog normalt indgå:

  • De væsentligste arbejdsopgaver,
  • Det ansvar, der er knyttet til stillingen, herunder beskrivelse af ansvar i forhold til nærmest foresatte og nærmest underordnede,
  • Den lønmæssige indplacering af nærmest foresatte,
  • Eventuel arbejdsledelse og i givet fald for hvilket personale, dettes antal samt lønmæssige placering,
  • Særlige uddannelses- eller erfaringskrav og
  • Krav om særlige personlige egenskaber.