2.2.2.4. Ikke-overenskomstdækkede områder

På områder hvor der ikke er overenskomst, kan Medarbejder- og Kompetencestyrelsen optage drøftelser med en organisation med henblik på at afklare dennes eventuelle forhandlingsret.

En organisation kan anerkendes af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen som forhandlingsberettiget, når der er tale om en personalegruppe af en vis størrelse, når organisationen har dokumenteret at repræsentere mindst halvdelen af de ansatte inden for den personalegruppe, der ønskes overenskomst for, og når området i øvrigt naturligt henhører under den pågældende faglige organisation. Det kræves yderligere, at den pågældende personalegruppe klart kan afgrænses fra andre, og at arbejdsområdet er veldefineret.

Der kan i den forbindelse henvises til Østre Landsrets dom af 30. maj 2002, hvoraf fremgår, at Finansministeriets afvisning af en organisation som forhandlingsberettiget under henvisning til, at organisationen kun repræsenterede 27 pct. af den pågældende personalegruppe, ikke kunne anses for usaglig.