2.1.2.3. Dispensation

Efter ansættelsesformcirkulærets § 5 kan den enkelte minister eller den, der bemyndiges hertil, tillade ansættelse som tjenestemand i en stilling, som efter cirkulærets § 2 ikke besættes på tjenestemandsvilkår.

Dispensationsmuligheden omfatter tilfælde, hvor en ansøger, som ikke efter reglerne i cirkulærets § 4 har krav på at blive tjenestemandsansat, overgår direkte fra en ansættelse, som i henhold til TPL § 4, stk. 1 eller 2, medregnes i pensionsalderen.

Der kan således dispenseres, hvis den pågældende kommer fra en stilling som tjenestemand

  • i staten eller folkekirken
  • i en region eller kommune, herunder ansatte i den lukkede gruppe
  • i Folketinget
  • under Københavns kommunale skolevæsen
  • under Færøernes landsstyre
  • under Grønlands selvstyre.

Tilsvarende gælder, hvis den pågældende overgår direkte fra ansættelse på tjenestemandslignende vilkår med tjenestemandspensionsret i en statsgaranteret pensionsordning.

Ansættelsesmyndigheden skal i sådanne situationer foretage en konkret vurdering af, om tjenestemandsansættelse – fx ud fra rekrutteringshensyn – er hensigtsmæssig.

Hvis særlige forhold taler derfor, kan finansministeren efter anmodning fra ansættelsesmyndigheden tillade, at ansættelse sker som tjenestemand i andre tilfælde, jf. cirkulærets § 6.

Finansministeren kan endvidere tillade, at ansættelse på åremål sker på vilkår svarende til tjenestemandslovens i andre stillinger end dem, der er nævnt i § 8, stk. 1, hvis særlige forhold taler derfor, jf. cirkulærets § 8, stk. 2.