36.5.5. Renteberegning mv.

Der er tre forskellige morarentesatser, der finder anvendelse sideløbende:

  1. Pengekrav, der forfaldt til betaling inden den 1. august 2002, skal forrentes efter de tidligere regler i rentelovens § 5, dvs. en årlig rente, der svarer til den af Nationalbanken fastsatte referencesats med tillæg på 5 pct., jf. Bilag 36.7.1.

  2. Pengekrav, der forfaldt til betaling fra og med den 1. august 2002 til og med den 28. februar 2013, skal forrentes med en årlig rente, der svarer til den af Nationalbanken fastsatte referencesats med tillæg på 7 pct., jf. Bilag 36.7.2.

  3. Pengekrav, der forfaldt eller forfalder til betaling den 1. marts 2013 eller senere, skal i henhold til lovens § 5 forrentes med en årlig rente, der svarer til den af Nationalbanken fastsatte referencesats med tillæg på 8 pct., jf. Bilag 36.7.3.

Renten beregnes af bruttobeløbet, uanset at modtageren ved en korrekt betaling kun ville have fået udbetalt beløbet med fradrag af skat mv.

Der beregnes rente for hver påbegyndt dag efter forfaldsdagen inkl. den dag, betaling finder sted. Renten beregnes i forhold til det reelle antal dage i det pågældende kalenderår, dvs. 365 dage (366 i skudår). Der beregnes ikke renters rente.

Morarente anses ikke for at være vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, og der består derfor ikke nogen indeholdelsespligt, jf. § 43 i Lbekg. 824 28/4 2021 (kildeskatteloven).