11.8.3. Offentliggørelse af tillæg

Det er op til ledelsen på den enkelte arbejdsplads at afgøre, om det skal offentliggøres, hvem der har fået tillæg, tillæggets størrelse samt begrundelsen for tildeling.

Datatilsynet har afgivet en udtalelse om videregivelse af oplysninger om offentligt ansattes løn. Afgørelsen er truffet efter reglerne i den daværende persondatalov. Datatilsynet ses ikke at have taget stilling til, hvordan afgørelser truffet efter persondataloven ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler i Lbekg 502 23/5 2018 af databeskyttelsesloven.  

Som hovedregel kan resultatet af lønforhandlingerne offentliggøres internt på arbejdspladsen. Ledelsen må ikke videregive begrundelser for løntillæg, der indeholder negative udtalelser om den ansatte. Ledelsen må heller ikke videregive oplysninger om:

  • Den ansattes fagforeningsmæssige tilhørsforhold
  • Andre følsomme oplysninger

Hvis ledelsen videregiver lønoplysninger til en bredere kreds af medarbejdere, fx på intranettet, bør ledelsen informere medarbejderne forud for videregivelsen.