18.2.2. Samarbejdsudvalgets rolle

Med henblik på at integrere grupper, der har vanskeligt ved at få en placering på arbejdsmarkedet, kan samarbejdsudvalget drøfte mulighederne for at gøre brug af de arbejdsmarkedspolitiske ordninger.

Samarbejdsudvalget kan fastlægge retningslinjer for udformning af job på særlige vilkår eksempelvis vedrørende arbejdsindhold, oplæring, medarbejderudviklingssamtaler, kompetenceudvikling og antal stillinger, der kan besættes på særlige vilkår, jf. § 4 i Skm. cirk. 18/11 2021 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (samarbejdsaftalen).

Det er forudsat, at ansættelser, der sker i henhold til aftalen om job på særlige vilkår, ikke må medføre afskedigelse af allerede ansatte, jf. Fmst. cirk. 14/6 1997 om job på særlige vilkår (Socialt kapitel).

Ansættelsesmyndigheden skal høre de allerede ansatte, når der skal ansættes en person med løntilskud eller i virksomhedspraktik, jf. bekg 2636 28/12/2021 om en aktiv beskæftigelsesindsats. Høringen bekræftes af en medarbejderrepræsentant ved underskrift af blanket til rekvirering af løntilskudsplads og virksomhedspraktik. Blanketten findes på Jobnets hjemmeside.