12.4.1. Fmst. cirk. skr. 22/8 1988 om decentralisering af aftaler om tillæg til akademikere

Til samtlige ministerier mv.

 1. Finansministeriet overlader herved i henhold til pkt. I.C.1 i protokollatet pr. 1. april 1987 med en række organisationer på akademikerområdet indgåelsen af aftaler om tillæg til overenskomstansatte akademikere til de enkelte ministerier mv. som nævnt nedenfor. En oversigt over de personalekategorier, der er omfattet af decentraliseringen, findes i bilag 1.
 2. Der kan indgås aftaler om ydelse af nye kvalifikationstillæg på og om forhøjelse af bestående kvalifikationstillæg til 19.424,88 kr., 25.022,42 kr., 29.184,15 kr., 30.770,81 kr., 34.724,45 kr., 37.819, 75 kr. og 41.773,39 kr. i årligt grundbeløb (niveau oktober 1984).
 3. Der kan indgås aftaler om ydelse af nye pensionsgivende kvalifikationstillæg, om forhøjelse af bestående ikke-pensionsgivende kvalifikationstillæg til pensionsgivende kvalifikationstillæg og om forhøjelse af bestående pensionsgivende kvalifikationstillæg ved udnævnelse i stillinger, der tidligere har været besat på overenskomstvilkår. Der kan dog ikke aftales højere pensionsgivende kvalifikationstillæg end det, den umiddelbart forudgående overenskomstansatte stillingsindehaver havde.
 4. Overenskomstens betingelser for ydelse eller forhøjelse af tillæg skal være opfyldt. Der kan kun aftales pensionsgivende tillæg, hvis der på forhånd er godkendt et årsværk i bevillingslønramme 35 eller derover. Overenskomstens bestemmelser om pensionsbidrag og pensionstilskud af tillæg kan ikke fraviges.
 5. Der kan ikke indgås aftaler om kvalifikationstillæg til ansatte i
 6. stillinger som sekretær og fuldmægtig,
 7. stillinger som forstfuldmægtig,
 8. stillinger, der er omfattet af protokollaterne om ændret stillingsstruktur ved de højere uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet,
 9. videnskabelige stillinger på de sektorforskningsinstitutioner, der er nævnt i bilag 2,
 10. stillinger, der kan besættes på åremål, hvis ansættelse sker på åremål,
 11. stillinger, hvortil der i øvrigt ydes tillæg, uden at der i det konkrete tilfælde skalindgås speciel aftale.
 12. Til ansatte i de stillinger, der er nævnt i bilag 3, kan der kun aftales kvalifikationstillæg i det i bilaget nævnte omfang.
 13. Der kan indgås aftaler om ydelse af rådighedstillæg til ansatte i stillinger som sekretær og fuldmægtig. Dette gælder dog ikke jurister, universitetsøkonomer, civiløkonomer ansat som specialmedarbejder i Udenrigsministeriet og landinspektører. Den ansatte skal arbejde på lige fod med og inden for samme arbejdsområder som jurister og universitetsøkonomer og må ikke have kvalifikationstillæg. Rådighedstillægget skal have samme størrelse og ydes efter samme regler som juristers og universitetsøkonomers rådighedstillæg.
 14. Finansministeriet forudsætter, at hidtidig praksis med hensyn til ydelse eller forhøjelse af kvalifikationstillæg og ydelse af rådighedstillæg fortsætter. En vejledning findes i den Personaleadministrative Vejledning, kap. 12.
 15. Sager om indgåelse af aftaler om tillæg, der ikke er omfattet af decentraliseringen, forelægges for Finansministeriet.
 16. Dette brev træder i stedet for tidligere breve om decentralisering af adgangen til at indgå aftaler om tillæg til overenskomstansatte akademikere.
 17. De særlige regler om fordeling og genanvendelse af puljer, herunder puljer, der er afsat med henblik på fleksibilitet i lønfastsættelsen, og om udlodning af andele af rationaliserings- og effektiviseringsoverskud er fortsat gældende.

Bilag 1

Oversigt over de personalekategorier, der er omfattet af decentraliseringen

 • Agronomer, hortonomer og licentiater (PKAT 086)
 • Akademi- og civilingeniører (PKAT 044)
 • Arkitekter (PKAT 043)
 • Bromatologer (PKAT 087)
 • Civiløkonomer ansat efter overenskomsten for civiløkonomer i statens tjeneste (PKAT 022)
 • Civiløkonomer ansat efter overenskomsten for specialmedarbejdere i Udenrigsministeriet (PKAT 126)
 • Dyrlæger ansat efter overenskomsten for dyrlæger i statens tjeneste (PKAT 064)
 • Farmaceuter (PKAT 084)
 • Forstkandidater (PKAT 037)
 • Jurister og universitetsøkonomer (PKAT 046, 047, 027)
 • Landinspektører (PKAT 085)
 • Læger ansat efter overenskomsten for læger i statens tjeneste (PKAT 067)
 • Magistre og psykologer (PKAT 049)
 • Mejeriingeniører (PKAT 028)
 • Tandlæger ansat efter overenskomsten for tandlæger i Sundhedsstyrelsen (PKAT 033)
 • Teknikumingeniører (PKAT 045)

Bilag 2

Der kan ikke indgås aftaler om kvalifikationstillæg til ansatte i videnskabelige stillinger på de sektorforskningsinstitutioner, der er nævnt nedenfor

 • Statens Skadedyrlaboratorium
 • Statens Planteavlsforsøg
 • Statens Husdyrbrugsforsøg
 • Statens Mejeriforsøg
 • Statens Jordbrugstekniske Forsøg
 • Statens Veterinære Institut for Virusforskning
 • Institut for Fjerkræsygdomme
 • Statens Forstlige Forsøgsvæsen
 • Statens Jordbrugsøkonomiske Institut
 • Landbrugsministeriets Vildtforvaltning
 • Statens Veterinære Serumlaboratorium
 • Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser
 • Fiskeriministeriets Forsøgslaboratorium (1)
 • Statens Byggeforskningsinstitut
 • Geodætisk Institut
 • Socialforskningsinstituttet (2)
 • Rådet for Trafiksikkerhedsforskning
 • Roskilde Universitetsbibliotek
 • Aalborg Universitetsbibliotek
 • Danmarks Tekniske Bibliotek
 • Danmarks Pædagogiske Bibliotek
 • Danmarks Pædagogiske Institut
 • Dansk Rumforskningsinstitut
 • Statsbiblioteket og Statens Avissamling i Århus
 • Dansk Folkemindesamling
 • Odense Universitetsbibliotek
 • Rigsarkivet og landsarkiverne
 • Erhvervsarkivet
 • Det Kgl. Bibliotek og Universitetsbibliotekets 1. afdeling
 • Universitetsbibliotekets 2. afdeling
 • Dansk Sprognævn
 • Nationalmuseet
 • Statens Museum for Kunst
 • Tøjhusmuseet
 • Det Danske Kunstindustrimuseum
 • Naturhistorisk Museum Århus
 • Biblioteket og Byggeriets Studiearkiv ved Det Kgl. Danske Kunstakademis skoler
 • Forsvarets Forskningstjeneste
 • Analytisk-kemisk Laboratorium
 • Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium
 • Miljøstyrelsens Luftforureningslaboratorium
 • Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium
 • Center for Jordøkologi
 • Danmarks Geologiske Undersøgelse
 • Arbejdsmiljøinstituttet
 • Forskningscenter Risø (3)
 • Grønlands Fiskeriundersøgelser
 • Grønlands Miljøundersøgelser
 • Grønlands Geologiske Undersøgelse
 • Statens Seruminstitut
 • Rigshospitalet

Bilag 3

Til ansatte i de stillinger, der er nævnt nedenfor, kan der kun aftales kvalifikationstillæg i det nævnte omfang.

Til bistandskonsulenter i Danida kan der aftales kvalifikationstillæg på 47.339,70 kr. til teknikumingeniører, på 49.212,48 kr. til agronomer, hortonomer, licentiater, civiløkonomer og dyrlæger og på 50.669,08 kr. til øvrige akademikere.

Til projektadministratorer i Danida kan der aftales kvalifikationstillæg på 41.773,39 kr.

Til assisterende projektadministratorer i Danida kan der aftales kvalifikationstillæg på 22.005,17 kr.

Til skibsinspektører i Søfartsstyrelsen kan der aftales kvalifikationstillæg på 29.184,15 kr.

Til kredschefer og souschefer i Arbejdstilsynets kredse Københavns og Frederiksberg kommuner, Københavns Amt, Fyns Amt, Århus Amt og Nordjyllands Amt kan der aftales kvalifikationstillæg på henholdsvis 97.072,40 kr. og 73.350,53 kr.

Til kredschefer og souschefer i Arbejdstilsynets øvrige kredse kan der aftales kvalifikationstillæg på henholdsvis 83.650,81 kr. og 56.807,65 kr.

(Til kredschefer og souschefer, der er akademi- eller civilingeniør, ydes der kvalifikationstillæg i overensstemmelse med Finansministeriets brev af 5. februar 1985).

Noter:

(1) Der kan indtil videre indgås aftaler om kvalifikationstillæg på 19.424,88 kr. i tilfælde af nyansættelser, når der pålægges den ansatte undervisningsforpligtelse.

(2) Der kan indtil videre fortsat ydes kvalifikationstillæg til forskningsassistenter i overensstemmelse med Finansministeriets brev af 22. marts 1974.

(3) Der kan indtil videre fortsat ydes kvalifikationstillæg til akademi- og civilingeniører i overensstemmelse med Finansministeriets brev af 14. april 1970.