29.2.3. Disciplinære straffe

De disciplinære straffe er følgende:

  • Advarsel
  • Irettesættelse
  • Bøde på indtil 1/25 af månedslønnen
  • Bøde på indtil halvdelen af månedslønnen
  • Overførsel til andet arbejde
  • Overførsel til andet arbejdssted eller stilling
  • Degradation (herunder helt eller delvis bortfald af anciennitetsbestemte løndele)
  • Afskedigelse

I henhold til TL § 28, 2. pkt., kan afsked ske med kortere varsel end 3 måneder (herunder uden varsel), hvis den er begrundet i, at tjenestemanden som følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed er uskikket til at forblive i stillingen.

Vedrørende afskedigelse som disciplinær foranstaltning henvises i øvrigt til PAV kap. 31.

Ikendte bøder kan modregnes i lønnen. En sådan bøde tilfalder den myndighed, der afholder den pågældendes løn. Ved beregning af bøderne tages udgangspunkt i en månedsløn, der opgøres på samme måde som den løn, der ligger til grund for beregning af suspensionsløn, jf. afsnit 29.2.2.9.

Foruden de disciplinære straffe er der endvidere adgang til at give en tjenestemand en diskretionær advarsel, som ikke er en sanktion, men en ansættelsesretlig reaktion, jf. nærmere i PAV kap. 31.