11.4. Intervallønsystemet

Et intervallønsystem indeholder et centralt aftalt løninterval, hvori den enkelte ansatte indplaceres efter lokal aftale ud fra den pågældendes kvalifikationer og funktioner. Herudover kan intervallønsystemer indeholde centralt aftalte tillæg baseret på tværgående funktioner, der er knyttet til en stillingsgruppe.

I den rene intervallønsmodel suppleres intervallønnen ikke med lokale kvalifikations- og funktionstillæg, men intervallønsystemer indeholder ligesom basislønsystemer mulighed for at aftale engangsvederlag og resultatløn. I nogle intervallønsmodeller er det dog muligt at supplere lønnen med tillæg. Det gælder fx for special- og chefkonsulenter efter akademikeroverenskomsten.

Eventuelle centrale tillæg, engangsvederlag og resultatløn ydes uafhængigt af lønintervallet. Den samlede løn kan således overstige lønintervallets maksimum.

Intervalløn er mest anvendt for ledere, fx øverste leder ved de frie grundskoler og forstandere ved efterskoler samt socialrådgivere med ledende og koordinerende funktioner.