26.2.8.2. 1. maj

Statsministeriet har i Stm. cirk. 16/4 1963 om fritagelse for arbejde i statens tjeneste den 1. maj anført, at tjenestemænd og andre, der er beskæftiget i statens tjeneste, på begæring skal have adgang til fritagelse for arbejdet den 1. maj, i den udstrækning tjenesten tillader det. Der er ikke i cirkulæret taget stilling til, hvorvidt der skal ske løntræk mv. for den bevilgede frihed.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er dog af den opfattelse, at fritagelse for arbejdet den 1. maj sker uden løn, medmindre der på den enkelte institution måtte være praksis/kutyme for andet. Om praksis og kutymer henvises i øvrigt til PAV kap. 4.