6.4.1. Tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentanten er organisationens repræsentant på arbejdspladsen og medarbejdernes repræsentant i forhold til ledelsen. Som organisationens repræsentant har den pågældende en særlig pligt til at handle i overensstemmelse med gældende aftaler og overenskomster og til at fremme gode og rolige arbejdsforhold.

Som medarbejdernes repræsentant skal tillidsrepræsentanten formidle samarbejdet mellem ledelsen og personalet, og tillidsrepræsentanten er derfor som oftest medlem af samarbejdsudvalget.

Det er tillidsrepræsentantens opgave at optage forhandlinger og drøftelser med ledelsen, fx i forbindelse med ansættelser og afskedigelser, at tale med og orientere de ansatte, herunder skabe kontakt og koordinering med andre tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen, samt at indsamle og formidle information mv. Tillidsrepræsentanten varetager endvidere de lokale forhandlingsopgaver, som fra organisationen er delegeret til den pågældende på baggrund af aftaler indgået mellem (central)organisationerne og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, fx forhandling om tillæg mv. i de nye lønsystemer og tillæg i henhold til lokal- og cheflønsordningerne.

For tillidsrepræsentanterne har indførelsen af nye lønsystemer betydet, at samarbejdet med ledelsen er blevet intensiveret. Tillidsrepræsentanterne deltager i implementeringen af de nye lønsystemer og i konkrete lønforhandlinger for den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere.

Rammeaftalen om nye lønsystemer og akademikeroverenskomstens bilag 8 regulerer ikke, om lønoplysninger om de enkelte medarbejdere skal udleveres til tillidsrepræsentanterne. Det er således op til den enkelte arbejdsgiver at beslutte, om arbejdsgiveren ønsker at udlevere lønoplysninger om de enkelte medarbejdere til tillidsrepræsentanten.

For at understøtte den lokale lønforhandling anbefaler Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, at de lokale arbejdsgivere forud for de lokale lønforhandlinger udleverer lønoplysninger om de enkelte medarbejdere til tillidsrepræsentanten.

Ansættelsesmyndigheden skal orientere tillidsrepræsentanten om forestående afskedigelser af personale - også selv om det alene drejer sig om en enkelt medarbejder.

Ansættelsesmyndigheden skal orientere tillidsrepræsentanten om en forestående afskedigelse ved at oplyse navnet på den medarbejder, der påtænkes afskediget, eller orientere tillidsrepræsentanten på en måde, der gør det muligt at identificere den pågældende medarbejder. Orienteringen skal ske senest samtidig med eller umiddelbart efter, at medarbejderen bliver orienteret. Dette blev fastslået i en faglig voldgiftskendelse fra 11. juni 2018 (FV 2017.0150) , der omhandlede rækkevidden af orienteringspligten i forbindelse med forestående afskedigelser.

Der er på mange institutioner praksis for, at en medarbejder bliver orienteret om en påtænkt afskedigelse på et møde med ledelsen.

Det fremgår af kendelsen, at hvis arbejdsgiveren indkalder en medarbejder til en samtale om en forestående afskedigelse, skal arbejdsgiveren orientere tillidsrepræsentanten om, hvilken medarbejder der påtænktes afskediget, senest samtidig med eller umiddelbart efter, at medarbejderen indkaldes til samtalen. I sagen udtalte opmanden samtidig, at hensynet til den berørte medarbejder taler afgørende imod, at arbejdsgiveren generelt er forpligtet til at orientere tillidsrepræsentanten om, at den pågældende medarbejder påtænkes afskediget, før medarbejderen selv får besked herom.

Hvis ledelsen forud for mødet orienterer medarbejderen om anledningen til samtalen, skal tillidsrepræsentanten derfor orienteres samtidig hermed eller umiddelbart efter denne orientering og forud for mødet. Af hensyn til tillidsrepræsentantens mulighed for at varetage sine opgaver bør arbejdsgiveren i øvrigt sørge for, at indkaldelsen til samtale sker med et passende varsel, således at der er tid til, at tillidsrepræsentanten kan få afklaret, om medarbejderen ønsker bistand fra tillidsrepræsentanten, herunder ved at tillidsrepræsentanten deltager i samtalen. Hvis medarbejderen ikke bliver orienteret om anledningen til samtalen forud for mødet, skal tillidsrepræsentanten orienteres om den påtænkte afskedigelse umiddelbart efter mødet. I denne situation anbefales det, at ansættelsesmyndigheden i forbindelse med indkaldelsen til samtalen samt ved indledningen af samtalen gør medarbejderen opmærksom på muligheden for at inddrage tillidsrepræsentanten.

 

I de tilfælde, hvor der er tale om påtænkt afsked af en medarbejder med tillidsrepræsentantbeskyttelse, skal sagen forinden forhandles med den forhandlingsberettigede organisation, jf. aftalens § 11, stk. 2. I disse tilfælde orienteres organisationen om navnet på den pågældende medarbejder, jf. afsnit 6.6.1.

Ansættelsesmyndigheden skal desuden holde tillidsrepræsentanten bedst muligt orienteret om ansættelser, men tillidsrepræsentanten skal kun deltage i ansættelsessamtaler, i det omfang ledelsen finder det hensigtsmæssigt.

Tillidsrepræsentanten har ikke krav på at få oplyst navnet på den person, ansættelsesmyndigheden vælger at ansætte, medmindre tillidsrepræsentantens medvirken er nødvendig for at ansættelseskontakten kan endeligt udformes. Det kan fx være tilfældet, hvis der skal aftales et tillæg til den pågældende, og tillidsrepræsentanten har aftalekompetencen.

Tillidsrepræsentanten skal endvidere holdes bedst muligt orienteret om foranstaltninger, der vedrører den pågældende medarbejdergruppe.