24.6. Ændring af ansættelsesforholdet på grund af sygdom - tjenestemænd

I henhold til tjenestemandsloven (TL) § 12, stk. 3, kan det pålægges en tjenestemand under 60 år, der af helbredsmæssige grunde bliver uegnet til at varetage tjenesten i sin stilling, at overtage en anden passende stilling inden for det hidtidige ansættelsesområde. Med tilslutning fra omflytningsnævnet, jf. TL § 13, kan det endvidere pålægges den pågældende at overtage en passende stilling uden for det hidtidige ansættelsesområde. Tjenestemandens helbredsforhold indgår i vurderingen af, om stillingen er passende.

Hvis overtagelsen af den anden stilling indebærer en nedrykning, har tjenestemanden krav på at bevare lønnen i den hidtidige stilling, jf. TL § 55. Spørgsmål om nedrykning på grund af helbredsforhold skal forelægges for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen med henblik på at få indhentet en udtalelse fra Helbredsnævnet.