35.10. Overgangsordning i forbindelse med oprettelse af nye pensionsordninger

Adgangen til understøttelse falder bort, når en personalegruppe omfattes af en pensionsordning som led i ansættelsesforholdet.

I en overgangsperiode efter indførelse af en pensionsordning kan den opnåede pension imidlertid være mindre end den understøttelse, som den pågældende ville have kunnet få efter de hidtidige regler.

Der er derfor etableret en overgangsordning, hvorefter staten i en periode udbetaler et udligningsbeløb ("poseopfyldning"), hvis pensionen fra den overenskomstmæssige pensionsordning er mindre end understøttelsen. Betingelserne for at være omfattet af overgangsordningen og indholdet af denne fremgår af Fmst. cirk. 25/6 1991 om udligningsbeløb mellem pension og understøttelse. Cirkulæret er på enkelte punkter ændret ved Fmst. cirk. 7/1 2003.

Overgangsordningen gælder i tilknytning til pensionsordninger, der er aftalt påbegyndt pr. 1. april 1988 og 1. april 1990 eller senere.

Ansatte, der ved de nævnte pensionsordningers oprettelse var fyldt 60 år, får dog udbetalt såvel pensionen som den understøttelse, som de ville have haft adgang til efter de hidtil gældende regler.