35.3.3. Anciennitet

Understøttelsesancienniteten er den tid, som en person har været beskæftiget i egentlig statstjeneste efter sit fyldte 30. år og inden det fyldte 70. år. Ancienniteten kan dog ikke overstige 35 år.

Perioder med nedsat tjenestetid indgår tilsvarende nedsat i ancienniteten.

For timelønnet personale regnes 1 år = 2.240 timer inkl. syge- og feriedage.