35.2. Betingelser for at opnå understøttelse

35.2.1. Egenunderstøttelse

En ansat kan efter ansøgning ved fratrædelsen få tillagt understøttelse, hvis den pågældende fratræder

a. på grund af alder eller helbredsbetinget utjenstdygtighed

b. efter i statens tjeneste mellem det fyldte 30. og 70. år at have haft

    1. en samlet ansættelse svarende til 15 års fuldtidsbeskæftigelse,
    2. deltids- eller sæsonbeskæftigelse - eventuelt kombineret med perioder med fuldtidsbeskæftigelse - svarende til mindst 7 års fuldtidsbeskæftigelse inden for 15 sammenhængende år, eller
    3. beskæftigelse som rengøringsassistent svarende til mindst 2 timers daglig tjeneste inden for 15 sammenhængende år.

35.2.2. Alder

Det er normalt en forudsætning for tillæggelse af understøttelse ved fratræden på grund af alder, at den pågældende er fyldt 65 år. Kun hvis der i lov er fastsat en lavere pligtig afgangsalder for en tilsvarende tjenestemandsstilling, kan understøttelse på grund af alder tillægges fra et tidligere tidspunkt. Afsked med opsat understøttelse ved fratræden efter det fyldte 60. år i forbindelse med overgang til efterløn er omtalt under afsnit 35.8.

35.2.3. Helbredsbetinget utjenstdygtighed

Afsked med understøttelse på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed kan ske, hvis der på grundlag af foreliggende lægelige oplysninger er indhentet en udtalelse fra Helbredsnævnet, eventuelt på dettes vegne fra den lægekyndige konsulent, om, at de helbredsmæssige betingelser for afsked med understøttelse er opfyldt. Udtalelsen indhentes gennem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

35.2.4. Tilskadekomst i tjenesten

Hvis en person må fratræde efter det fyldte 30. år på grund af følger efter tilskadekomst i tjenesten, som begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadesikring, kan der ydes understøttelse uden hensyn til beskæftigelsens varighed.

35.2.5. Rationaliseringer/strukturændringer

Hvis en person fratræder statstjenesten af utilregnelige årsager, fx rationaliseringer eller strukturændringer, uden at den pågældende samtidig opfylder en af de normale fratrædelsesbetingelser (alder eller svagelighed), kan der efter praksis tillægges den pågældende en opsat understøttelse. Sager herom afgøres af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Om beregning mv. henvises til afsnit 35.8.

35.2.6. Ægtefælleunderstøttelse

Ægtefælleunderstøttelse kan ydes til ægtefællen efter en person, der ved sin død oppebar egenunderstøttelse eller opfyldte betingelserne vedrørende beskæftigelsens omfang for at få tillagt en sådan. Det er dog en forudsætning, at ægteskabet ikke er indgået på dødslejet, eller efter at den afdøde ægtefælle var fyldt 60 år eller afgået fra tjenesten.

Der kan ikke ydes understøttelse til en fraskilt ægtefælle.

Ansøgning om understøttelse fra afdødes fraseparerede ægtefælle skal forelægges Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der afgør, om der er grundlag for at bevilge understøttelse.

Ægtefælleunderstøttelse kan oppebæres samtidig med egenunderstøttelse.

35.2.7. Registreret partnerskab

Reglerne om ægtefælleunderstøttelse finder tilsvarende anvendelse på registrerede partnere.

35.2.8. Børneunderstøttelse/børnetillæg

Tillæg til egen- eller ægtefælleunderstøttelse kan ydes for den understøttelsesberettigedes børn, herunder stedbørn, der er medtaget til forsørgelse i det fælles hjem.

Den samme kreds af børn er berettiget til børnetillæg, hvis den længstlevende ægtefælle dør. Hvis disse børn ved den understøttelsesberettigedes eller den efterlevende ægtefælles død bliver forældreløse, er de berettiget til en børneunderstøttelse (med det dobbelte beløb).

Tillægget/understøttelsen ydes til barnets fyldte 18. år og kan ikke forlænges derudover.