35.4.2. Ægtefælleunderstøttelse - beregning

Ægtefælleunderstøttelse fastsættes til 2/3 af den afdøde ægtefælles egenunderstøttelse.

35.4.2.1. Børnetillæg

Børnetillæg udbetales med det i vejledningen anførte grundbeløb som et tillæg til ægtefælleunderstøttelsen eller som en selvstændig ydelse, hvis der ikke udbetales ægtefælleunderstøttelse.

35.4.2.2. Udbetaling

Ægtefælleunderstøttelse kan ydes med virkning fra dagen efter dødsfaldet eller - hvis der udbetales efterindtægt - fra efterindtægtsperiodens udløb.

Ansøgning om understøttelse skal indgives snarest muligt efter dødsfaldet. I modsat fald kan understøttelse ikke ydes med virkning fra et tidligere tidspunkt end den 1. i måneden efter, at ansøgningen er indgivet, jf. cirkulæret om ansøgningsskemaer.