35.9. Administration

Ekspeditionen af understøttelsessager foretages efter retningslinjerne i vejledningens afsnit IV og pkt. 6 i cirkulæret om opsat understøttelse . Tvivlsspørgsmål forelægges Moderniseringsstyrelsen.