18.3.6. Integrations- og oplæringsstillinger

Finansministeriet og CFU har indgået en aftale om oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger), jf. Fmst. cirk. 29/6 2005. I tilknytning hertil er der udarbejdet en vejledning.

Integrations- og oplæringsstillingerne retter sig mod etniske minoriteter og unge med dansk baggrund, som ikke har de kvalifikationer, der kræves på arbejdsmarkedet. Fælles for målgruppen er manglende sprogkundskaber og/eller manglende faglige kvalifikationer, hvortil ofte kommer manglende arbejdspladserfaring.

Der er fire målgrupper for integrations- og oplæringsstillinger:

  • Indvandrere og efterkommere med begrænsede sprogkundskaber og uden eller med kort uddannelse.
  • Indvandrere med begrænsede sprogkundskaber og med en uddannelse fra hjemlandet.
  • Unge efterkommere, uden arbejdspladserfaring eller erhvervsmæssig uddannelse.
  • Andre unge uden arbejdspladserfaring, som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse.

Besættelse af integrations- og oplæringsstillingerne sker efter de almindelige opslagsregler, jf. PAV kap. 15. Ansættelse er dog mulig uden forudgående opslag, hvis det sker efter henvendelse fra en visiterende myndighed.

Ansatte over 18 år aflønnes med overenskomstmæssig begyndelsesløn, ekskl. eventuelle centralt aftalte rådighedstillæg, i gennemsnitlig 80 pct. af 37 timer ugentligt. Derudover er der en forpligtelse til oplæring og opkvalificering i gennemsnitligt 20 pct. af 37 timer.

Ansatte under 18 år aflønnes med 60 pct. af den overenskomstmæssige begyndelsesløn, ekskl. eventuelle centralt aftalte rådighedstillæg. Oplæringselementet skal være i fokus i ansættelsesbeskrivelsen, men der foretages ikke en formel opdeling mellem oplæring og arbejde som for ansatte over 18 år.

Finansministeriet og CFU har aftalt et månedligt tilskud til oplæring mv. Siden 1. oktober 2009 har beløbet udgjort 4.200 kr. om måneden. Tilskuddet skal understøtte de enkelte institutioners oplæringsaktiviteter i forbindelse med stillingerne. Tilskuddet udbetales til den enkelte institution ved ansættelsesperiodens ophør.

Ønsker arbejdspladsen dette tilskud, skal der ved stillingens oprettelse indhentes et foreløbigt tilsagn fra Kompetencesekretariatet, som administrerer ordningen.

Integrations- og oplæringsstillingerne er begrænset til højst 1 år. Ansættelsen udløber uden særligt varsel til den aftalte dato.

For ansættelsesforholdet i øvrigt gælder bestemmelserne i den relevante overenskomst, organisationsaftale mv.

Ansættelse i oplæringsstillinger skal medføre en nettoudvidelse af antallet af beskæftigede hos arbejdsgiveren. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til institutionens normale beskæftigelse. Det er op til arbejdsgiveren og de ansatte i fællesskab, fx i samarbejdsudvalget at vurdere, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.