27.2.6.3. Karenstid i forbindelse med feriefravær

Er funktionen udelukkende begrundet i feriefravær, herunder afvikling af særlige feriedage, indtræder retten til betaling først, når tjenestemanden har fungeret i 22 kalenderdage i sammenhæng.

Bevirker funktion i højere stilling på grund af feriefravær, at der afledt heraf etableres funktion i den/de efterfølgende stillinger, vil karenstiden for den/de afledede funktioner være 22 kalenderdage som ved funktion, der direkte er begrundet i feriefravær.

Ved kombination af funktion begrundet i feriefravær med funktion af andre årsager er karenstiden 15 kalenderdage.