27.2.6.1. Definition

Ved karenstid forstås den periode, hvori en tjenestemand kontinuerligt og uden andre afbrydelser end de fridage, der er nævnt i funktionsaftalen § 5, skal fungere i en højere stilling for at kunne opnå retten til funktionsvederlag.

Karenstid optælles i hele kalenderdage. Den fungerende tjenestemands arbejdstid og arbejdstidens placering følger de regler, der gælder for den højere stilling, jf. nedenstående om karenstid for deltidsansatte.

Weekender i begyndelsen og slutningen af stillingsindehaverens fravær - hvilket typisk forekommer under ferie - medregnes ikke i karenstiden, medmindre tjenestemanden rent faktisk har fungeret i stillingen på sådanne lørdage/søndage. Funktionen betragtes således normalt som påbegyndt en mandag og afsluttet en fredag.