9.1.6.4. Begrænsninger

Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, jf. nærmere forvaltningslovens §§ 15-15 b. I lovens §§ 15-15 b opregnes en række hensyn, der kan begrunde undtagelse fra aktindsigt.

Gør de hensyn, der er nævnt i §§ 15-15 b, sig kun gældende for en del af et dokument, skal der meddeles parten aktindsigt i dokumentets øvrige indhold, jf. § 15 c. Dette gælder dog ikke, hvis

  • det vil medføre en prisgivelse af det eller de hensyn, der er nævnt i §§ 15-15 b
  • det vil indebære, at der gives en klart vildledende information, eller
  • det resterende indhold i dokumentet ikke har et forståeligt eller sammenhængende meningsindhold.