23.7. Særlige feriedage

23.7.1. Generelt

Særlige feriedage følger samme regler som ordinære feriedage, dog med de fravigelser, der fremgår nedenfor. Reglerne om særlige feriedage findes i kapitel 5 i ferieaftalen .

Reglerne om særlige feriedage behandles i ferievejledningen under de relevante kapitler. Nedenfor gives et samlet overblik over reglerne.

Særlige feriedage optjenes og afvikles på samme måde som andre feriedage, dvs. at de optjenes i kalenderåret og afvikles i det efterfølgende ferieår. De behandles som øvrig ferie (restferie), men kan afvikles som enkeltdage eller brøkdele af dage (ikke i timer). Herudover gælder der særlige varslingsregler, jf. afsnit 23.7.4 .

23.7.2. Personkreds

I forhold til ferieaftalen er personkredsen udvidet, idet reglerne om særlige feriedage omfatter alle ansatte inden for centralorganisationernes forhandlingsområde, der har ret til løn under sygdom,  jf. ferieaftalen § 2, stk. 2.

23.7.3. Optjening

Der optjenes 0,42 særlige feriedage med løn for hver måneds ansættelse, svarende til 5 særlige feriedage pr. år. Ansatte med 6-dages-uge optjener 0,504 særlige feriedage pr. måned, svarende til 6 særlige feriedage pr. år.

23.7.4. Afvikling

Som udgangspunkt afvikles de særlige feriedage efter aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte.

Medarbejderens ønske om placering af dagene skal dog imødekommes, medmindre

  • afholdelsen er uforenelig med tjenesten, eller
  • afviklingen af dagene set under ét afviger væsentligt fra den måde, hvorpå arbejdet tidsmæssigt er tilrettelagt.

Hvis den daglige arbejdstid fx varierer meget, vil ansættelsesmyndigheden således kunne modsætte sig, at de særlige feriedage afvikles udelukkende på lange arbejdsdage.

Hvis afviklingstidspunktet ikke er fastlagt den 1. januar i ferieåret, kan ansættelsesmyndigheden varsle de særlige feriedage til afholdelse. Varslingen skal ske efter reglerne for restferie, dvs. med mindst 1 måneds varsel og til afholdelse i hele dage.

Er de særlige feriedage ikke afviklet ved ferieårets udløb, skal ansættelsesmyndigheden af egen drift udbetale kontant godtgørelse til den ansatte, medmindre der er indgået aftale om at overføre dagene til et senere ferieår.

Ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan også - såvel forud for som i løbet af et ferieår - aftale, at de særlige feriedage ikke afvikles, men godtgøres kontant ved ferieårets udløb. Indgås en sådan aftale, har den ansatte ikke ret til at afvikle de særlige feriedage - medmindre ny aftale indgås.

23.7.5. Betaling

Den kontante godtgørelse for særlige feriedage udgør 2½ pct. af lønnen i optjeningsåret, hvis alle optjente dage godtgøres kontant. Hvis en eller flere dage er afviklet, nedsættes godtgørelsen forholdsmæssigt, jf. ferievejledningen afsnit 6.9.3.

Har den ansatte overført særlige feriedage, således at der ved et ferieårs udløb eller ved den pågældendes fratræden skal betales kontant godtgørelse for mere end 5 dage, forhøjes de 2½ pct. med ½ pct. pr. dag ud over 5.

For ansatte med 6-dages-uge forhøjes beløbet med 1/6 af 2½ pct. for hver dag ud over 6.

Eksempel:

En ansat med 5-dages-uge har 8 ikke-afholdte særlige feriedage, der skal godtgøres kontant. Betalingen udgør (2½ pct. + 3 x ½ pct. =) 4 pct. af lønnen i det umiddelbart forudgående optjeningsår, jf. ferievejledningen afsnit 7.9.

Beløbet beregnes af de samme løndele, som indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse i forbindelse med fratræden, jf. afsnit 23.4.3.2 .

23.7.6. Fratræden

Ved fratræden afregnes tilgodehavende særlige feriedage kontant direkte til medarbejderen, medmindre dagene overføres til en ny arbejdsgiver efter reglerne i ferieaftalens § 9, stk. 2.

23.7.6.1. Tjenestemænd mv.

Ferieaftalens kapitel 4 om særregler for tjenestemænd mv. finder ikke anvendelse på de særlige feriedage.