23.1. Indledning

Finansministeriet og centralorganisationerne har i fællesskab udsendt en ferievejledning (januar 2006). Vejledningen er under revision.

Ferievejledningen giver et overblik over de rettigheder og pligter, der gælder for ansatte og arbejdsgivere omfattet af ferieaftalen. Den omhandler derfor også regler i ferieloven og feriebekendtgørelsen, i det omfang reglerne gælder for ansatte omfattet af ferieaftalen.

Reglerne om særlige feriedage er indarbejdet i de enkelte kapitler i ferievejledningen.

I dette kapitel vil der i et vist omfang blive henvist til de relevante afsnit i ferievejledningen, men samtidig vil det blive beskrevet, hvilke regler der gælder for ansatte, som alene er omfattet af ferieloven. Der er ligeledes i vidt omfang medtaget henvisninger til de relevante paragraffer i ferieaftalen og ferieloven mv.

Kapitlet har følgende hovedinddeling:
Feriens længde mv. ( afsnit 23.2 )
Afvikling af ferie ( afsnit 23.3 )
Betaling for optjent ferie ( afsnit 23.4 )
Sygdom og barsel mv. i forbindelse med ferie ( afsnit 23.5 )
Ferie i forbindelse med fratræden ( afsnit 23.6 )
Særlige feriedage ( afsnit 23.7 ).

23.1.1. Regelgrundlag

De relevante regelsæt for ansatte, der er omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret, er

suppleret med

  • særlige ferieregler for søfarende, som er fastsat i henhold til ferieloven
  • særlige regler i udenrigstjenesten
  • feriereglerne i lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv.
  • særlige bestemmelser i akademikeroverenskomsten, jf. afsnit 23.2.3.1 .

For ansatte, der ikke er omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret, gælder ferieloven samt eventuelle særbestemmelser i overenskomsterne.

Ferieaftalen gælder for både tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte og overenskomstansatte inden for centralorganisationernes forhandlingsområde, herunder ansatte i folkekirken og elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser.

Aftalens kapitel 4 indeholder enkelte særregler for tjenestemænd samt for visse tjenestemandslignende ansatte, jf. aftalens § 1, stk. 2.

Timelønnede følger i henhold til aftalens § 2, stk. 1, ferieloven samt bestemmelserne i aftalens §§ 6 og 7 om overførsel af ferie. Timelønnede, der har ret til fuld løn under sygdom, er herudover omfattet af aftalens kap. 5 om særlige feriedage, jf. § 2, stk. 2.

Det bemærkes, at timelønnede studerende ansat efter organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere med et gennemsnitligt ugentligt timetal på mere end 8 er funktionærer, og de har dermed i henhold til ferieloven ret til ferie med løn. I forbindelse med OK13 er det imidlertid aftalt, at de pågældende med virkning fra optjeningsåret 2014 overgår til at holde ferie med feriegodtgørelse på 12½ pct.

Speciallæger er ikke omfattet af aftalen i sin helhed, men alene af aftalens kap. 5 om særlige feriedage, jf. § 1, stk. 4.