23.4. Betaling for ferie

For optjent ferie ydes feriepenge i form af

  • ferie med løn + ferietillæg/særlig feriegodtgørelse på 1, henholdsvis 1 ½ pct. eller
  • ferie med feriegodtgørelse på 12 ½ pct. eller
  • ferie med feriegodtgørelse på 12 pct.

23.4.1. Generelt

Timelønnede, der ikke er funktionærer, har ret til ferie med 12½ pct. feriegodtgørelse, jf. Fel. § 24.

Øvrige medarbejdere, der er omfattet af ferieaftalen, har ret til løn + særlig feriegodtgørelse på 1½ pct., men kan vælge i stedet at holde ferie med feriegodtgørelse på 12 pct., jf. Fel. § 23, stk. 5.

23.4.1.1. Løn under ferie

Løn under ferie er den sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet, hvortil lægges værdien af eventuelle personalegoder, som den ansatte ikke råder over under ferien, jf. Fel. § 23, stk. 2.

En ansat, der er ansat i en anden stilling , når ferien holdes, end den stilling, den pågældende var i, da ferien blev optjent, skal således have lønnen i den nye stilling. Som eksempel kan nævnes en elev, som efter endt uddannelse fortsætter ansættelsen, nu som udlært. Under ferie vil den pågældende skulle have løn som udlært.

Vedrørende løn under ferie til ansatte, der har ændret beskæftigelsesgrad , henvises til afsnit 23.4.2 , for så vidt angår ansatte, der er omfattet af ferieaftalen, og afsnit 23.4.3 for ansatte, der alene er omfattet af ferieloven.

Feriegodtgørelse på 12 pct. anvendes alene i de tilfælde, hvor en ansat, der i øvrigt har krav på ferie med løn, i stedet har fremsat krav om feriegodtgørelse, jf. Fel. § 23, stk. 5.

Krav herom skal fremsættes forud for optjeningsåret. Det betyder, at krav om feriegodtgørelse på 12 pct. af lønnen i optjeningsåret 2017 til udbetaling i ferieåret 2018/2019 skal være fremsat inden udgangen af 2016.

Ved fratræden ydes altid feriegodtgørelse på 12 ½ pct., dvs. også til ansatte, der har valgt at få feriegodtgørelse på 12 pct. af lønnen, jf. Fel. § 23, stk. 6.

Reglerne om betaling for ferie findes i Fel. §§ 23-26. I ferieaftalen findes supplerende/afvigende regler i §§ 11-13.

23.4.1.2. Betaling for 5. ferieuge

Det er i begrænset omfang muligt at udbetale feriepenge direkte til den ansatte for ferie, der ikke er afholdt ved ferieårets udløb, også selv om der ikke har foreligget en feriehindring, jf. Fel. §§ 34 a - 34 c.

Efter Fel. § 34 a, stk. 3, jf. fbkg. § 18, skal ansættelsesmyndigheden på eget initiativ - og normalt senest den 15. juni efter ferieårets udløb - udbetale feriepenge, dvs. løn under ferie, til den ansatte for den ikke-afholdte ferie, hvis

  • beløbet er på 2.250 kr. eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, og
  • beløbet vedrører ferie ud over 20 dage (for ansatte med 6-dages-uge 24 dage), og
  • det ikke er aftalt, at dagene overføres.

Ved opgørelsen af, om feriepengene ligger under beløbsgrænsen på de 2.250 kr., medregnes såvel eget som arbejdsgivers pensionsbidrag.

Beløb på 50 kr. og derunder udbetales kun efter anmodning, jf. fbkg. § 19 .

Der indbetales sædvanligt pensionsbidrag af de pensionsgivende dele af beløbet.

Denne bestemmelse gælder ikke alene optjent ferie, men også fx den ferie, elever har ret til efter Fel. § 9.

Hvis beløbet (inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag) overstiger 2.250 kr., skal ansættelsesmyndigheden efter anmodning fra den ansatte , jf. Fel. § 34 b, stk. 2, udbetale feriepengene til den ansatte, hvis

  • anmodningen fremsættes senest 30. september efter ferieårets udløb, og
  • beløbet vedrører optjent ferie for beskæftigelse ud over 9½ måneds samlet varighed i et optjeningsår, og
  • det ikke er aftalt, at dagene overføres.

Der indbetales sædvanligt pensionsbidrag af de pensionsgivende dele af beløbet.

Denne bestemmelse gælder alene optjent ferie og således ikke fx den ferie, elever har ret til efter Fel. § 9.

Anmodning om udbetaling af feriepenge i henhold til denne bestemmelse skal fremsættes på en blanket, der er udstedt eller godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. fbkg. § 20 . Der henvises til www.star.dk .

Fremsætter den ansatte ikke anmodning om udbetaling af feriepengene senest 30. september efter ferieårets udløb, skal beløbet (inkl. eget- og arbejdsgiverpensionsbidrag) indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Det understreges, at den ansatte fortsat har krav på at holde alle sine feriedage i ferieåret, og at ansættelsesmyndigheden fortsat med de gældende varsler kan pålægge den ansatte at holde alle sine optjente feriedage.

For så vidt angår krav på feriepenge fra arbejdsgiveren gælder der en generel forældelsesfrist på 3 år fra ferieårets udløb, jf. Fel. § 35, stk. 2.

23.4.2. Ferieaftalen

Det samlede regelsæt for ansatte omfattet af ferieaftalen er omtalt i ferievejledningens kapitel 6.

Hvis en ansat på ferietidspunktet har anden beskæftigelsesgrad end på optjeningstidspunktet, beregnes lønnen - herunder pensionsbidraget - under ferien på grundlag af den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i optjeningsåret.

I ferievejledningens afsnit 6.2.2. findes eksempler på beregning af lønnen under ferie for ansatte, der har en anden beskæftigelsesgrad på ferietidspunktet end i optjeningsåret.

Feriegodtgørelse, der er optjent hos en anden arbejdsgiver i en tjenestefrihedsperiode uden løn, fradrages i visse situationer i den løn, der udbetales under ferie, jf. ferieaftalens § 4, stk. 3.

Personer, der i en tjenestefrihedsperiode har passet børn med handicap eller langvarig sygdom og modtaget dækning for tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven , får et tillæg til ferieformål, jf. § 15 i bekg. 1245 13/11 2017 om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom . Dette tillæg fradrages tilsvarende i den løn, der udbetales under ferie.

23.4.2.1. Særligt om tjenestemænd

De særlige regler om afvikling og betaling af ferie for en suspenderet tjenestemand, jf. Fmst. cirk. 5/12 2008 om suspension mv. og ulovlig udeblivelse, omtales i ferievejledningens afsnit 4.3.2.b. og 6.7.a.

En suspensionsperiode betragtes i relation til ferie og særlige feriedage som deltidsbeskæftigelse på 2/3 af den beskæftigelsesgrad, tjenestemanden havde før suspensionen.

I den situation, hvor der sker hel eller delvis efterbetaling af den indeholdte løn, skal ansættelsesmyndigheden samtidig regulere den beskæftigelsesgrad, der lægges til grund for ferielønberegningen for såvel eventuelle afholdte som fremtidige ferie- og særlige feriedage.

Afholder tjenestemanden ferie i suspensionsperioden, beregnes ferielønnen efter de sædvanlige principper, dvs. på baggrund af beskæftigelsesgraden i optjeningsåret.

Reglerne om betaling under ferie til en tjenestemand, der er afskediget med rådighedsløn, omtales i ferievejledningens afsnit 6.7.b.

23.4.3. Ferieloven

For ansatte, som alene er omfattet af ferieloven, udgør betalingen for optjent ferie enten løn + ferietillæg på 1 pct. af lønnen i optjeningsåret, henholdsvis 12 pct. feriegodtgørelse, jf. Fel. § 23, eller feriegodtgørelse på 12 ½ pct., jf. Fel. § 24.

Hvis den ansattes gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang på ferietidspunktet afviger med mere end 20 pct. i forhold til optjeningsårets gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang, reguleres lønnen - herunder pensionsbidraget - under ferien forholdsmæssigt, jf. Fel. § 23, stk. 3.

23.4.3.1. Ferietillæg

Ferietillæg på 1 pct. beregnes i henhold til ferieloven af de samme løndele som feriegodtgørelsen på 12 ½ pct., jf. Fel. § 26 og afsnit 23.4.3.2 .  Der er således forskel på beregningsgrundlaget for den særlige feriegodtgørelse efter ferieaftalen og ferietillægget efter ferieloven.

23.4.3.2. Feriegodtgørelse

Feriegodtgørelse på 12, henholdsvis 12 ½ pct. beregnes af samtlige indkomstskattepligtige lønbeløb og personalegoder i optjeningsåret, jf. Fel. § 26. I beregningsgrundlaget indgår endvidere arbejdsmarkedsbidrag, løn under afvikling af eller kontant godtgørelse som erstatning for særlige feriedage samt egne bidrag til pensionsordninger (herunder ATP og kapitalpensionsordninger).

Løn ydet under ferie, betaling for ikke afholdte feriedage, udbetalt ferietillæg og feriegodtgørelse indgår ikke i beregningen. Det samme gælder arbejdsgiverens pensionsbidrag, jf. en dom afsagt af Østre Landsret den 9. marts 1998 (utrykt). Der ydes heller ikke feriegodtgørelse af fratrædelsesgodtgørelse ( Ful. § 2a), godtgørelse for usaglig opsigelse ( Ful. § 2b) eller efterløn ( Ful. § 8).

Beløb, der er udbetalt fejlagtigt, indgår ikke i beregningen, selv om de ikke er krævet tilbagebetalt.

23.4.3.3. Feriekontosystemet

For ansatte, hvis ferie under ansættelsen skal afvikles med feriegodtgørelse, skal arbejdsgiveren løbende indbetale feriegodtgørelse til FerieKonto.