35.8. Opsat understøttelse

Ved opsat understøttelse forstås en understøttelse med udskudt udbetaling beregnet ud fra den beløbssats, der gælder for vedkommende stillingstype, og på grundlag af den pågældendes understøttelsesanciennitet.

Opsat understøttelse kan ifølge cirkulæret om opsat understøttelse tillægges personer, der fratræder deres stilling efter det fyldte 60. år for at modtage efterløn i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Opsat understøttelse udbetales fra den første i måneden efter det fyldte 65. år. Hvis retten til efterløn ophører før denne alder, fordi den pågældende bliver tillagt en social førtidspension, udbetales den opsatte understøttelse dog fra samme tidspunkt som den sociale pension. Den berettigede skal underrette Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om, at betingelsen for udbetaling er opfyldt.

Med hensyn til tillæggelse af ægtefælle- og børneunderstøttelse henvises til pkt. 4 i cirkulæret om opsat understøttelse.

Samme regler om beregning og udbetaling anvendes ved ydelse af opsat understøttelse til personer, der afskediges på grund af ganske særlige omstændigheder, jf. afsnit 35.2.5.