35.3. Grundlaget for fastsættelsen af understøttelsens størrelse

35.3.1. Egenunderstøttelse

Understøttelsens størrelse afhænger af den stillingsgruppe, som den ansatte er henført til på afskedstidspunktet, samt den opnåede understøttelsesanciennitet.

35.3.2. Stillingsgrupper

I denne sammenhæng opstilles 4 stillingsgrupper:

  1. ufaglært arbejder
  2. håndværker - assistent
  3. overassistent - håndværker, der på grundlag af arbejdets art oppebærer kvalifikationstillæg, ledertillæg eller lignende tillæg, der bevirker, at den pågældende lønmæssigt placeres på linje med en overassistent, eller hvis almindelige løn svarer til overassistentløn
  4. kontorfuldmægtig - afdelingsleder samt andre ansatte med højere aflønning

I tilfælde, hvor indplacering efter ovennævnte gruppering ikke direkte kan foretages ud fra stillingsbetegnelsen, og hvor den pågældende er tjenestemandslignende aflønnet, kan indplacering foretages på grundlag af retningslinjerne i vejledningens afsnit II.A.

35.3.3. Anciennitet

Understøttelsesancienniteten er den tid, som en person har været beskæftiget i egentlig statstjeneste efter sit fyldte 30. år og inden det fyldte 70. år. Ancienniteten kan dog ikke overstige 35 år.

Perioder med nedsat tjenestetid indgår tilsvarende nedsat i ancienniteten.

For timelønnet personale regnes 1 år = 2.240 timer inkl. syge- og feriedage.

35.3.4. Ægtefælleunderstøttelse

Ægtefælleunderstøttelse fastsættes på grundlag af den afdøde ægtefælles egenunderstøttelse.

35.3.5. Børneunderstøttelse/børnetillæg

Den ansattes stillingsmæssige placering og opnåede understøttelsesanciennitet er uden betydning for størrelsen af børneunderstøttelse og børnetillæg.