35.4. Beregning og udbetaling

35.4.1. Egenunderstøttelse - beregning

Der er for hver stillingsgruppe fastsat et basisbeløb for tjeneste svarende til 15 års fuldtidsbeskæftigelse (deltidsbeskæftigelse og timelønnet beskæftigelse omregnet til fuldtid) efter det fyldte 30. år. For hvert fulde års tjeneste ud over 15 år suppleres basisbeløbet med et tillæg fastsat for vedkommende stillingsgruppe. Højeste understøttelse opnås ved 35 års fuld beskæftigelse, dog ikke ud over det fyldte 70. år.

For ansatte, der opfylder betingelserne for at få tillagt understøttelse for deltids- og sæsonbeskæftigelse eller for beskæftigelse som rengøringsassistent, fastsættes understøttelsen til basisbeløbet for den gruppe, hvori de pågældende er indplaceret, medmindre de efter foranstående regel kan tillægges en højere ydelse. Det samme gælder for ansatte, der opfylder betingelserne for at fratræde med understøttelse på grund af tilskadekomst i tjenesten.

 

35.4.1.1. Børnetillæg i forbindelse med egenunderstøttelse

Børnetillæg udbetales med det i vejledningen anførte grundbeløb som et tillæg til egenunderstøttelsen.

35.4.1.2. Udbetaling af egenunderstøttelse

Udbetaling af egenunderstøttelse forudsætter, at der indgives ansøgning herom, jf. cirkulæret om ansøgningsskemaer. Den ydes med virkning fra dagen efter ansættelsens ophør, dog tidligst fra den 1. i måneden efter at ansøgningen om understøttelse er indgivet. Udbetalingen suspenderes i de tilfælde og i det tidsrum, hvor der ydes sygedagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse eller efterløn i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

35.4.2. Ægtefælleunderstøttelse - beregning

Ægtefælleunderstøttelse fastsættes til 2/3 af den afdøde ægtefælles egenunderstøttelse.

 

35.4.2.1. Børnetillæg i forbindelse med ægtefælleunderstøttelse

Børnetillæg udbetales med det i vejledningen anførte grundbeløb som et tillæg til ægtefælleunderstøttelsen eller som en selvstændig ydelse, hvis der ikke udbetales ægtefælleunderstøttelse.

35.4.2.2. Udbetaling af ægtefællesunderstøttelse

Ægtefælleunderstøttelse kan ydes med virkning fra dagen efter dødsfaldet eller - hvis der udbetales efterindtægt - fra efterindtægtsperiodens udløb.

Ansøgning om understøttelse skal indgives snarest muligt efter dødsfaldet. I modsat fald kan understøttelse ikke ydes med virkning fra et tidligere tidspunkt end den 1. i måneden efter, at ansøgningen er indgivet, jf. cirkulæret om ansøgningsskemaer.

35.4.3. Børnetillæg og -understøttelse

Grundbeløbene for børnetillæg og børneunderstøttelse fremgår af vejledningen.

Ydelserne udbetales med virkning fra dagen efter dødsfaldet eller - hvis der udbetales efterindtægt - med virkning fra denne periodes udløb.