27.2.8.2. Afbrydelse efter karenstidens udløb

Hvis funktionen afbrydes efter karenstidens udløb enten på grund af den fungerende tjenestemands sygdom, ferie (herunder afvikling af særlige feriedage), barsels- eller adoptionsorlov eller på grund af ekstraordinær tjenestefrihed med eller uden løn af indtil 1 måneds varighed, bevarer tjenestemanden retten til funktionsvederlag efter fraværsperiodens ophør, hvis funktionen fortsætter. Der skal således ikke optjenes ny karenstid.

Dette gælder også, når funktionen afbrydes af andre årsager end forannævnte. Det er dog i disse tilfælde en forudsætning for at bevare retten til betaling, at funktionsperioderne ikke er adskilt af mere end 15 kalenderdage.