23.4.3.2. Feriegodtgørelse

Feriegodtgørelse på 12, henholdsvis 12 ½ pct. beregnes af samtlige indkomstskattepligtige lønbeløb og personalegoder i optjeningsåret, jf. Fel. § 26. I beregningsgrundlaget indgår endvidere arbejdsmarkedsbidrag, løn under afvikling af eller kontant godtgørelse som erstatning for særlige feriedage samt egne bidrag til pensionsordninger (herunder ATP og kapitalpensionsordninger).

Løn ydet under ferie, betaling for ikke afholdte feriedage, udbetalt ferietillæg og feriegodtgørelse indgår ikke i beregningen. Det samme gælder arbejdsgiverens pensionsbidrag, jf. en dom afsagt af Østre Landsret den 9. marts 1998 (utrykt). Der ydes heller ikke feriegodtgørelse af fratrædelsesgodtgørelse ( Ful. § 2a), godtgørelse for usaglig opsigelse ( Ful. § 2b) eller efterløn ( Ful. § 8).

Beløb, der er udbetalt fejlagtigt, indgår ikke i beregningen, selv om de ikke er krævet tilbagebetalt.